V Devínskej sa začína doba vrecová

Ján Žatko

Tento mesiac začína v Devínskej Novej Vsi nová éra. Začína sa takzvaná doba vrecová. Obyvatelia rodinných domov už nebudú mať možnosť dávať plasty a papier do kontajnerov v zberných hniezdach, ale budú ich skladovať doma vo vreciach. Raz za mesiac bude OLO tieto vrecia zbierať. Väčšine obyvateľov Devínskej sa táto zmena príliš nepáči. Aký postoj mali k tejto zmene poslanci miestneho zastupiteľstva? Spýtajte sa starostu Dáriusa Krajčíra.

píše: Ján Žatko

Schválenie vrecového zberu papiera a plastov

Zber komunálneho odpadu na území Bratislavy je v kompetencii hlavného mesta, to znamená poslancov mestského zastupiteľstva. Naštartovanie doby vrecovej v Devínskej Novej Vsi a niektorých ďalších mestských častiach bolo umožnené schválením Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Mestské zastupiteľstvo schválilo toto VZN dňa 25. 6. 2020 takmer jednohlasne. Mali poslanci miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves možnosť toto rozhodnutie mestských poslancov ovplyvniť? Mali. Starosta Dárius Krajčír im to však neumožnil.

doba vrecová
Takéto zberné miesta v Devínskej Novej Vsi v najbližšom čase zmiznú.

Môžu sa mestské časti vyjadrovať k VZN Bratislavy?

Pri schvaľovaní všeobecne záväzných nariadení sa mesto Bratislava riadi Pravidlami na prijímanie, schvaľovanie a vyhlásenie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy. V § 5 ods. 1 týchto pravidiel je uvedené, akým spôsobom sa môžu do schvaľovania VZN mesta zainteresovať mestské časti:

Primátor požiada starostu mestskej častí o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu nariadenia. Ak starosta neoznámi primátorovi do jedného mesiaca odo dňa požiadania stanovisko miestneho zastupiteľstva, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo nemá pripomienky.

doba vrecová
Zberné miesta sa nahradia týmto.

Primátor Bratislavy si svoju povinnosť splnil

Keď som na magistráte zisťoval, prečo mesto Bratislava nedodržalo predpísaný postup, zistil som smutnú skutočnosť. Magistrát nepochybil, pochybil starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. Na moju otázku, či primátor Bratislavy požiadal starostu Dáriusa Krajčíra o zaslanie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu VZN magistrát odpovedal nasledovne:

Primátor Bratislavy zaslal návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej „návrh nariadenia“) a požiadal všetky starostky a starostov mestských častí listom č. MAGS OZP 45708/2020, MAG 102323/2020 zo dňa 20. 03. 2020, expedovaným ESBS poštou 30. 03. 2020 o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k  predloženému návrhu nariadenia s uvedením, že stanovisko miestneho zastupiteľstva je potrebné zaslať v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia tejto žiadosti. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude oznámené stanovisko miestneho zastupiteľstva, bude sa mať za to, že miestne zastupiteľstvo k predloženému návrhu pripomienky nemá.

Keďže mestská časť Devínska Nová Ves v stanovenom termíne na zaslanie tohto návrhu vôbec nereagovala, zaslal magistrát na miestny úrad DNV dňa 6. 5. 2020 nasledujúci email:

Dovolíme si požiadať o informáciu k pripomienkam k návrhu VZN o odpadoch, ktoré boli elektronickou poštou odoslané dňa 30. 3. 2020, v akom štádiu je pripomienkovanie, či budú pripomienky, ak áno, aké budú, budú prerokované na Miestnom zastupiteľstve, a kedy?

Odpoveď z miestneho úradu Devínska Nová Ves z 12. 5. 2020 bola nasledujúca:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves (MZ) nerokovalo o návrhu VZN o odpadoch, preto prosím použite fikciu, že MZ k predloženému návrhu VZN o odpadoch nemá pripomienky.

Dárius Krajčír návrh VZN o odpadoch na rokovanie Miestneho zastupiteľstva nepredložil

Zhrňme si teda ešte raz ako veľmi zaujímajú starostu Dáriusa Krajčíra problémy jeho voličov.

  • Primátor požiadal Dáriusa Krajčíra listom zo dňa 20. 3. 2020 expedovaným 30. 3. 2020 o zaslanie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu VZN o odpadoch.
  • Dárius Krajčír zvolal zasadnutie miestneho zastupiteľstva na 8. 4. 2020. Stanovisko k VZN o odpadoch do programu rokovania nezaradil.

doba vrecová

  • Miestne zastupiteľstvo sa nakoniec nekonalo, pretože vláda kvôli COVIDu obmedzila voľný pohyb osôb počas Veľkonočných sviatkov od 8. do 13. apríla 2020. Nič však nebránilo Dáriusovi Krajčírovi zvolať miestne zastupiteľstvo po 13. apríli tak, aby sa stihla mesačná lehota na zaslanie stanoviska k VZN o odpadoch.
  • Dárius Krajčír zvolal zastupiteľstvo až na 7. 5. 2020. Ani na program tohto zastupiteľstvo nezaradil prerokovanie VZN Bratislavy o odpadoch.
  • 12. 5. 2020 oznámil miestny úrad na magistrát, že mestská časť DNV nemá k návrhu VZN pripomienky.

doba vrecová

Nerozumiem

Nerozumiem tomu, prečo starosta Dárius Krajčír nepredložil na rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh VZN hlavného mesta, ktorý v značnej miere ovplyvní život všetkých obyvateľov rodinných domov v Devínskej Novej Vsi. Iste. Nemusí každý súhlasiť s mojim názorom, že táto doba vrecová je pre obyvateľov Devínskej rozhodne nevýhodnejšia ako doterajší systém. Ale mali sme o tejto navrhovanej zmene diskutovať na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Mali sme o tejto zmene diskutovať s občanmi. Mali sme oznámiť primátorovi Matúšovi Vallovi naše stanovisko. Nič z toho sa nestalo. Prečo?

Štvavá novinárčina

V reakcii na môj článok Prečo sa starosta vyhovára na poslancov? starosta Dárius Krajčír na moju adresu uviedol aj tieto vety:

Nepíšete pravdivo a preto je toto môj prvý a posledný komentár. K Vašej štvavej novinárčine sa nebudem viac vyjadrovať.

Nuž, ja chápem, že pravda niekedy bolí. Ale keď sa ju občan nedozvie z Devexu ani z DTV, ktoré sú platené z jeho daní, je odkázaný na to, aby sa ju dozvedel z obyčajného blogu. Ten, ktorého zverejnená pravda zabolí, ju potom označí za štvavú novinárčinu.

Súvisiaci článok

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.