Prečo sa starosta vyhovára na poslancov?

Ján Žatko

V stredu 4. marca 2020 zasadala vo Vile Košťálová Komisia pre dotácie. Na komisiu boli pozvaní zástupcovia tých subjektov, ktorí čerpali dotáciu z rozpočtu mestskej časti Devínska Nová Ves v roku 2019 a mali nejaké nedostatky vo vyúčtovaní dotácie. Snahou miestneho úradu aj členov komisie bolo pomôcť tieto nedostatky odstrániť, aby nebolo nutné čerpanú dotáciu vrátiť. Zdá sa však, že táto snaha nebola v niektorých prípadoch správne pochopená. Zaregistroval som veľmi kritické hlasy dôchodcov voči poslancom miestneho zastupiteľstva, ktoré žiaľ podporil svojim postojom aj starosta Dárius Krajčír. Kde je teda pravda?

píše: Ján Žatko

VZN o poskytovaní dotácií

Mestská časť Devínska Nová Ves poskytuje zo svojho rozpočtu dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na konkrétne projekty na verejnoprospešné účely. Presný postup poskytovania dotácií je uvedený vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

Schvaľovanie dotácií

Žiadosť o poskytnutie dotácie schvaľuje uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves po predchádzajúcom prerokovaní a na základe odporučenia Komisie pre dotácie a Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Na rok 2019 miestne zastupiteľstvo vyčlenilo v rozpočte celkovú sumu na dotácie vo výške 50 000 € pre oblasť športu, vo výške 20 000 € pre oblasť kultúry a spoločenského diania, vo výške 6 000 € pre sociálnu oblasť a vo výške 1 000 € pre oblasť životného prostredia. Jednotlivé dotácie schválilo miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 10. apríla 2019.

starosta
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 10. apríla 2019.

Zmluva o poskytnutí dotácie

Po schválení dotácie v miestnom zastupiteľstve dostane žiadateľ schválenú sumu na svoj účet po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie.  V zmluve je okrem iného uvedený aj účel, na ktorý bola schválená dotácia a za mestskú časť ju podpisuje starosta. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný zúčtovať dotáciu najneskôr do 31. decembra. Znamená to, že predloží miestnemu úradu doklady (napr. faktúru, pokladničný doklad), ktorými preukazuje spôsob čerpania dotácie.

Dotácia pre Jednotu dôchodcov

Jedným zo žiadateľov, ktorému miestne zastupiteľstvo schválilo minulý rok dotáciu bola aj Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku na konkrétny projekt pod názvom „Liečebno-rekondičný pobyt„. V žiadosti o dotáciu uviedol žiadateľ nasledujúci účel poskytnutia dotácie: „Týždenný pobyt liečenia , doprava na zájazd, vstupenky na kultúrne podujatie, nákup cvičebných pomôcok„. V súlade so žiadosťou bol v zmluve o poskytnutí dotácie účel použitia dotácie uvedený nasledovne: „Týždenný pobyt liečenia, doprava, vstupné na podujatie a nákup cvičebných pomôcok.“ Miestne zastupiteľstvo schválilo Jednote dôchodcov na tento účel dotáciu vo výške 1 720 €.

starosta
Výňatok zo zmluvy.

Problémy pri zúčtovaní dotácií

Pri zúčtovaní dotácií nastal pri viacerých žiadateľoch problém v tom, že vo vyúčtovaní dotácie uviedli použitie dotácie alebo jej časti na iný účel, ako bol uvedený v zmluve. Najjednoduchšie riešenie zo strany miestneho úradu by bolo, keby od týchto prijímateľov dotácie žiadal vrátenie neoprávnene čerpanej dotácie.  Miestny úrad, ale aj členovia Komisie pre dotácie, však zvolil iný postup. Zástupcovia problémových prípadov boli pozvaní na komisiu, aby spoločne hľadali také riešenie, ktoré by bolo v súlade s platnými predpismi a súčasne by zabezpečilo, aby sa dotácia nemusela vracať. Cieľom stretnutia nebolo „buzerovať“ previnilcov, ale pomôcť im odstrániť nedostatky v ich zúčtovaní.

Kde urobila chybu Jednota dôchodcov?

Chyba vo vyúčtovaní dotácie pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku nastala v tom, že predsedníčka Beáta Jamborová vyúčtovala čerpanie časti dotácie na úplne iný účel ako organizácia žiadala a ako bolo uvedené v zmluve. Konkrétne vyúčtovala sumu 300 € na masáže a 400 € na pedikúru. Prečo ich zahrnula do vyúčtovania? Pani Jamborová sa priznala, že zmluvu ktorú podpísala si neprečítala a vyúčtovanie urobila tak ako po minulé roky. Tieto položky však zo strany miestneho úradu jednoducho nemožno akceptovať. Nie preto, že by poslanci nedoprali dôchodcom masáže. Nie preto, že by poslanci nedopriali dôchodcom pedikúru. Ale preto, že tento účel nebol uvedený v zmluve a každá kontrola by pri tomto výdavku konštatovala zo strany miestneho úradu porušenie platných predpisov.

Čo teraz s týmto problémom?

Tento problém je veľmi jednoducho riešiteľný. Informovali sme o tom aj pani Jamborovú priamo na zasadnutí komisie. Preto mi nie je vôbec jasné, prečo sa zdvihla taká vlna rozhorčenia voči poslancom miestneho zastupiteľstva, ako keby ich hlavnou úlohou bolo robiť dôchodcom v Devínskej Novej Vsi úmyselne zle. Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Devínskej Novej Vsi dostala od mestskej časti dotáciu vo výške 1 720  € na projekt pod názvom „Liečebno-rekondičný pobyt“. Ten pobyt stál podľa vyjadrenia pani Jamborovej viac ako 5 tisíc €. Stačí teda, aby pani Jamborová doložila do vyúčtovania faktúru z tohto pobytu a všetko bude v najlepšom poriadku. Predpisy budú dodržané a dôchodcovia nemusia dotáciu vracať.

Prečo sa starosta vyhovára na poslancov?

V sobotu 7. marca sa v Istra Centre uskutočnila výročná schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov. Zúčastnil sa na nej aj starosta Dárius Krajčír. Na stretnutí sa otvorila aj téma zúčtovania dotácie za rok 2019. Žiaľ, pán starosta nevysvetlil účastníkom výročnej schôdze v čom nastal problém a ako sa dá riešiť. Namiesto toho povedal, že on za nič nemôže, pretože dotácie schvaľujú poslanci a on iba podpisuje zmluvy. Priznám sa, že ma tento jeho postoj veľmi sklamal. Zvlášť kvôli tomu, že on bol osobne prítomný na rokovaní Komisie pre dotácie a tak veľmi dobre vedel v čom je problém.

starosta
Výročná schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska.

Môžu chodiť dôchodcovia na masáže?

Ďalším nedorozumením, ktoré nebolo na stretnutí vysvetlené, bolo tvrdenie pani Jamborovej, že kvôli poslancom nemôžu odteraz chodiť dôchodcovia na masáže. To ale vôbec nie je pravda! Masáže, ktoré absolvovali dôchodcovia v roku 2019 sú už dávno uhradené. A dotácie mestskej časti na rok 2020 ešte len budú schvaľované. Jednota dôchodcov žiada mestskú časť na rok 2020 o dotáciu vo výške 3 500 € na projekt pod názvom „Návšteva divadla, výstav, monitoring zdravotného stavu a jeho zlepšenie„. Ako účel použitia je v žiadosti uvedené: „doprava, vstupenky, poukážky„. V rozpočte projektu je okrem iných položiek uvedený aj nákup poukážok na masáže vo výške 800 €. Ja osobne možnosť použitia dotácie mestskej časti na masáže pre dôchodcov podporím a verím že aj ostatní poslanci tiež. Pretože viem aj zo svedectva mojej svokry, že masáže blahodarne vplývajú na ich zdravie.

Výročná schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska.

Čo z toho všetkého vyplýva?

Z hore uvedených riadkov vyplýva, že veľmi veľa problémov vzniká úplne zbytočne iba kvôli vzájomnému nepochopeniu. A žiaľ, musím so smútkom v duši konštatovať, že pán starosta nevedel toto vzájomné nepochopenie dôchodcom vysvetliť. Nevedel, alebo nechcel. Škoda, že na výročnú schôdzu Jednoty dôchodcov neboli pozvaní aj poslanci. Ja osobne by som sa ho rád zúčastnil. Myslím, že by to bolo užitočné pre obe strany. Ja by som si vypočul problémy s ktorými sa dôchodcovia boria a na druhej strane by som mohol rozptýliť obavy, ktoré ich trápia. Milá Beátka, ak ma na budúci rok pozveš, veľmi rád medzi vás prídem.

Reportáž DTV z výročnej schôdze Jednoty dôchodcov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.