Môj tím

V komunálnych voľbách sa uchádzam o Vašu dôveru spoločne s mojim tímom skúsených odborníkov.

Ing. Elena Fabová, poradca predsedu NR SR

Pracujem v tíme poradcov predsedu Národnej rady SR. Denne komunikujem s ľuďmi, ktorí očakávajú od svojich zvolených zástupcov riešenia, ktoré im pomôžu. Ako komunálny politik chcem počúvať, hľadať i nachádzať východiská z problémov. Preto navrhnem vytvorenie poradenského centra pre ľudí v ťažkých životných situáciách. Za najnáročnejšiu, ale nevyhnutnú výzvu považujem zlepšenie dopravného spojenia s centrom Bratislavy a riešenie parkovania na sídliskách. Ak mi dáte svoju dôveru, budem presadzovať, aby bol rozvoj všetkých častí Devínskej Novej Vsi rovnomerný a vyvážený a aby sa nám tu všetkým spoločne dobre žilo.

Ing. Lubomír Frolek, vedeckovýskumný pracovník

V Devínskej Novej Vsi žijem už viac ako 25 rokov a všímam si opakujúce sa predvolebné sľuby a realitu.  Opäť je tu čas na zamyslenie, či tu budeme mať naďalej tých istých poslancov a tie isté problémy, ktoré už roky trápia občanov alebo dáme šancu zmene. Ja osobne chcem prispieť k zmene. Treba už konečne zmysluplne vyriešiť dopravu a parkovanie, zrekonštruovať chodníky a ihriská, zmodernizovať technické a materiálne vybavenie základných a materských škôl, zriadiť sociálnoprávne poradenstvo pre občanov, zveľaďovať zeleň, revitalizovať Dendropark a je toho ešte veľa, čo by sme mohli spolu dokázať.

Ing. Adrián Jankovič, dopravný plánovač

Mám 27 rokov a som dopravný plánovač – venujem sa posudzovaniu stavieb a územných plánov z hľadiska dopravy. Tiež som miestnym poslancom, aj napriek mladému veku a tomu, že som sa ocitol v opozícii, sa mi podarilo ovplyvniť niektoré rozhodnutia, keď občania na základe aj mojich publikovaných textov prišli vyjadriť svoj názor proti riešeniu terasy na sídlisku v prospech parkovania alebo výrubu stromov bez náhrady. Chcem sa venovať oblastiam, ktoré posledné roky neboli prioritou –  obstarávaniu územných plánov zón a kvalitnejšej realizácii stavebných zásahov aj do dopravných stavieb.

Ing. Ivan Jankovič, stavebný inžinier

Mám 3 deti a od roku 1995 som spojený s Devínskou Novou Vsou. Pracujem v oblasti výstavby ako technický pracovník. Medzi moje priority patria: Zachovanie dedinského charakteru starej časti Devínskej Novej Vsi. Podpora výstavby rodinných domov. Projekt verejného kúpaliska. Založenie chránenej dielne pre poskytovanie služieb. Pravidelní pôchodzkári Mestskej polície v uliciach. Parkovací dom. Denný stacionár pre starších občanov. Poradenské centrum pre občanov. Podpora nájomného bývania. Podpora miestnych podnikateľov a živnostníkov. Boj proti korupcii a klientelizmu. Otvorená samospráva.

Ing. Tomáš Lencz, projektový manažér

Mám 54 rokov. S manželkou Katarínou a našimi piatimi deťmi žijeme v Devínskej Novej Vsi od roku 2009. Pracujem v oblasti informačných technológií ako projektový manažér.

Chcem prispieť k lepšej pripravenosti Devínskej Novej Vsi na výzvy budúcnosti ako sú rozsiahla výstavba v okolí, hustnúca doprava, dlhodobo slabo riešené parkovanie a ďalšie. Najviac mi záleží na zlepšení konkrétnej pomoci a podpore pre rodiny aj jednotlivcov, ktorí sa pod vplyvom rastu cien a ďalších okolností dostávajú do ťažkých situácií. Obyvatelia Devínskej si tiež zaslúžia prehľadnejšie a otvorené zverejňovanie informácií aj nad rámec zákonov.

Mgr. Robert Ondrejkovič, IT projektový manažér

Mám 50 rokov, som rodený Bratislavčan, na sídlisko som sa prisťahoval v roku 1995. V Devínskej som vychoval svoje dve dcéry a prežil najkrajšie roky života, ktoré by som jej rád vrátil. Roky pracujem v oblasti verejného obstarávania, eurofondov, školstva, IT a projektového manažmentu. Pôsobil som niekoľko rokov v Luxembursku, kde som videl celkom iný prístup k potrebám občanov.

Rezervy v obecnej politike, ktoré podľa môjho názoru treba prioritne riešiť sú: chýbajúca viacúčelová hala pre športové a kultúrne aktivity, parkovacia politika, MHD, cyklotrasy a hospodárnosť vynakladania prostriedkov.

 Ing. Peter Rajkovič, manažér správy majetku

V Devínskej žijeme od roku 1989 na sídlisku, teraz na Kolónii. Mám skúsenosti s prácou v samospráve a v príspevkových organizáciách. Pracujem v oblasti správy nehnuteľností, so zameraním aj na kultúrne pamiatky.

Chcem využiť svoje skúsenosti pri rozšírení kultúrnych a spoločenských priestorov v obci. V dopravnej problematike vystavať parkovacie domy a využiť zjednosmernenie ulíc pre parkovanie. Vybudovať „Športový a voľnočasový areál na Kolónii“ pre letné a zimné športy.  „Park pri moste“ prepojiť s cyklotrasami pri Morave. Obnoviť sociálnu pomoc rodinám. Rozšíriť spoluprácu s políciou.