Čo tají pán starosta pred svojimi občanmi?

Ján Žatko

Najdôležitejším bodom online miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 23. júna, bolo schválenie záverečného účtu mestskej časti Devínska Nová Ves za rok 2020. Diskusia o tomto bode bola veľmi búrlivá. Nakoniec poslanci záverečný účet schválili v predloženej podobe, aj keď sa občania z neho veľa nedozvedia. Čo tají pán starosta pred svojimi občanmi?

píše: Ján Žatko

Návrh záverečného účtu za rok 2020

Návrh záverečného účtu Devínskej Novej Vsi za rok 2020 predložil na zasadnutie miestneho zastupiteľstva starosta Dárius Krajčír. Predložený materiál si môžete prečítať na webe mestskej časti. Na rozdiel od uplynulých rokov v návrhu záverečného účtu nebol uvedený prehľad plnenia rozpočtu.

Čo tají pán starosta pred svojimi občanmi?

Diskusiu o návrhu záverečného účtu som na zastupiteľstve otvoril ja. Nesúhlasil som práve s tým, že bola vynechaná zo záverečného účtu táto dôležitá časť. Navrhol som, aby miestne zastupiteľstvo zaviazalo starostu Dáriusa Krajčíra doplniť do záverečného účtu prehľad plnenia rozpočtu. Bez tohto prehľadu sa totiž poslanci, ale ani občania, nemajú šancu dozvedieť, na čo sa v skutočnosti čerpali finančné prostriedky mestskej časti. Ako príklad môžem uviesť čerpanie bežných výdavkov. Z najnovšieho záverečného účtu sa môžete dozvedieť, že na plnenie bežných výdavkov na výkon samosprávy v roku 2020 minula Devínska Nová Ves 1 190 609,80 €, tak ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Poviete si fajn, výdavky na tovary a služby sa čerpali iba na 64,10 %, takže sme dosť peňazí ušetrili. Keby ste sa však chceli dozvedieť na čo všetko boli v skutočnosti tieto peniaze použité, tak sa to zo záverečného účtu nedozviete. Koľko sa minulo na reprezentačné? Koľko na výpočtovú techniku? Koľko na odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru? Nevedno.

Ako to bolo pred rokom

Pritom ešte pred rokom tieto podrobnosti pán starosta pred občanmi netajil. V nasledujúcej tabuľke prevzatej zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2019 môžete vidieť čerpanie položky 630 Tovary a služby po jednotlivých podpoložkách. Podobne je v záverečnom účte za rok 2019 uvedené podrobné čerpanie pri všetkých ostatných položkách. V záverečnom účte za rok 2020 tieto podrobné údaje chýbajú. Vraj kvôli prehľadnosti. Alebo kvôli niečomu inému?

Rozpočet Devínskej na rok 2020

Pritom v rozpočte na rok 2020 schvaľovali poslanci podrobné členenie po jednotlivých položkách. Prečo pán starosta zrazu nechce prezradiť, ako bolo toto podrobné členenie čerpané?

Reakcia pána starostu Dáriusa Krajčíra

Pán starosta bol mojou pripomienkou prekvapený. Podľa neho chcel predložiť oveľa prehľadnejší materiál ako bol predtým, pretože aj na Komisii legislatívy a financií bola požiadavka, aby bol prehľadnejšie spracovaný rozpočet. Doslovný prepis reakcie pána starostu je uvedený na záver článku.

Reakcia predsedu finančnej komisie Rastislava Tešoviča

Predseda Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly Rastislav Tešovič vyjadril spokojnosť s predloženým materiálom a s tým, že je prehľadnejší ako v minulosti. Nezabudol naznačiť, že o rok budú komunálne voľby a moja požiadavka možno súvisí s predvolebnou kampaňou. Doslovný prepis reakcie Rastislava Tešoviča je uvedený na záver článku.

V čom pán starosta a pán Tešovič zavádzajú

Z reakcií pána starostu aj pána Tešoviča vyplýva, ako keby vynechanie podrobného plnenia prehľadu rozpočtu v záverečnom účte za rok 2020, bolo na základe požiadaviek finančnej komisie. Nie je to pravda. Pripomienky členov finančnej komisie sa týkali toho, aby boli tabuľky s číslami predkladané na komisiu v exceli, teda v editovateľnej forme a nie vo formáte pdf. To je tá „čerešnička na torte“ spomínaná pánom Tešovičom v jeho príspevku. Mimochodom, doteraz táto požiadavka nebola zo strany miestneho úradu akceptovaná. Ale v žiadnom prípade nepožadovali členovia finančnej komisie vypustenie plnenia prehľadu rozpočtu zo záverečného účtu.

Reakcia pani prednostky Márii Koprdovej

Pani prednostka tvrdí, že záverečný účet je výborne spracovaný. Podľa nej sa snažili, aby bol záverečný účet prehľadný, aby tam neboli zbytočné tabuľky, ktoré sa vlastne kopírovali každý rok. Okrem toho dodala, že si pozreli iné mestské časti, iné mestá, aby naozaj čo najkvalitnejšie pripravili tento záverečný účet.

V čom nemá pani prednostka pravdu

Ja si myslím, že tie tabuľky kritizované pani prednostkou vôbec nie sú zbytočné. Naopak sú veľmi dôležité, lebo sú v nich uvedené konkrétne čísla. Vlastne už nie sú. Iba boli. Teraz sa občania tie čísla nedozvedia. A čo sa týka vzorov z iných mestských častí a miest, neviem kde sa pán starosta pri tvorbe záverečného účtu inšpiroval. Ale určite nie u našich susedov v Dúbravke alebo Karlovej Vsi.

Záverečný účet Dúbravky

V záverečnom účte mestskej časti Dúbravka za rok 2020 je uvedené aj podrobné plnenie rozpočtu. Pán starosta Zaťovič nemá dôvod pred svojimi občanmi tajiť na čo minul ich peniaze.

Ukážka zo záverečného účtu Dúbravky za rok 2020.

Záverečný účet Karlovej Vsi

V záverečnom účte mestskej časti Karlova Ves za rok 2020 je tiež uvedené aj podrobné plnenie rozpočtu. Ani pani starostka Čahojová nemá dôvod pred svojimi občanmi tajiť na čo minula ich peniaze.

Ukážka zo záverečného účtu Karlovej Vsi za rok 2020.

Neuznášaniaschopná finančná komisia

Pán starosta aj pani prednostka mi vo svojej reakcii vyčítali, prečo som svoju pripomienku k záverečnému účtu nevzniesol už na finančnej komisii. Nuž, ja sa naozaj nehrám na všestranného génia. Naozaj netvrdím, že sa rozumiem do všetkého. Aj preto sa pri svojej poslaneckej práci radím s odborníkmi, ktorým dôverujem. Keďže materiály na rokovanie finančnej komisie nám boli doručené v piatok 11. 6. popoludní a komisia sa konala už v pondelok 14.6., nestihol mi môj poradca doručiť včas svoje stanovisko. Okrem toho mala spomínaná komisia veľmi zvláštny priebeh. Pán predseda ju zvolal formou videokonferencie, hoci všetky ostatné komisie v tom čase už rokovali naživo „face to face“. Keď som mu ja a aj člen komisie Vladimír Mráz pripomenuli, že by bolo vhodné, aby sa komisia stretla fyzicky, aj kvôli tomu, že je na programe záverečný účet, nedostali sme od pána Tešoviča žiadnu odpoveď. Nakoniec sa komisia uskutočnila online, ale nezúčastnila sa jej nadpolovičná väčšina členov, takže bola neuznášaniaschopná. Chýbali na nej viacerí členovia komisie, s ktorými by som návrh záverečného účtu rád prediskutoval. Mimochodom, chýbala aj pani prednostka. Bola chorá.

Online miestne zastupiteľstvo 23. júna 2021.

Hlasovanie o mojom pozmeňujúcom návrhu

Vzhľadom k tomu, že v návrhu záverečného účtu predloženého starostom Dáriusom Krajčírom nebol uvedený prehľad plnenia rozpočtu, navrhol som miestnemu zastupiteľstvu prijať nasledujúce uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

  1. berie na vedomie odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2020

  2. schvaľuje záverečný účet mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2020 s výhradou

  3. žiada starostu mestskej časti predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva záverečný účet doplnený o prehľad plnenia rozpočtu.

Za môj návrh hlasoval okrem mňa iba poslanec Adrián Jankovič.

Hlasovanie o pôvodnom návrhu pána starostu

Následne sa hlasovalo o pôvodnom návrhu uznesenia predloženom pánom starostom. Za schválenie záverečného účtu mestskej časti bez prehľadu plnenia rozpočtu hlasovalo osem poslancov. Proti som bol iba ja a Adrián Jankovič. Schválené uznesenie nájdete tu.

Prepis diskusie k záverečnému účtu

Ján Žatko (KDH)

Mňa veľmi mrzí pán starosta, že si asi o mne zase budete myslieť, že som voči vám zaujatý. Ale môžem vás ubezpečiť, že to nie je tak. Nemám absolútne nič voči vašej osobe. Niekedy mám problémy s niektorými vašimi rozhodnutiami a teraz konkrétne mám problém s materiálom, ktorý predkladáte. V návrhu záverečného účtu mestskej časti je veľmi veľa omáčky, ale chýba tam to najpodstatnejšie. Chýbajú tam fakty a čísla. Konkrétne v návrhu záverečného účtu vôbec nie je prehľad plnenia rozpočtu, kde každoročne poslanci a zároveň aj občania dostanú informáciu, ako bol rozpočet čerpaný po jednotlivých položkách. Zdôrazňujem, že v záverečnom účte za rok 2019 prehľad plnenia rozpočtu bol uvedený, v záverečnom účte za rok 2018 bol uvedený, dokonca za bývalého pána starostu Jambora, bol vždy prehľad plnenia rozpočtu v záverečnom účte uvedený. Dnes, v záverečnom účte za rok 2020, z neznámeho dôvodu, tento prehľad nie je uvedený. Vzhľadom k tomu si myslím, že by bolo potrebné záverečný účet prepracovať a dodať tam túto dôležitú položku. Pretože tým pádom, že tam z neznámeho dôvodu chýba, môže sa vyskytnúť podozrenie, že niekto niečo skrýva pred poslancami a občanmi. Navrhujem preto pozmeňujúce uznesenie voči uzneseniu, ktoré sme mali predložené v nasledujúcom znení.:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

  1. berie na vedomie odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2020

  2. schvaľuje záverečný účet mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2020 s výhradou

  3. žiada starostu mestskej časti predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva záverečný účet doplnený o prehľad plnenia rozpočtu.

To je koniec môjho návrhu uznesenia. Zároveň žiadam a prosím kolegov poslancov a poslankyne aby tento môj návrh podporili, pretože ak prejde návrh v pôvodnom znení, to znamená, že my všetci rezignujeme na to, aby sme sa dozvedeli podrobné čerpanie rozpočtu mestskej časti. Zároveň ani občania nemajú možnosť dozvedieť sa podrobné čerpanie rozpočtu mestskej časti.

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova)

Ja by som rád povedal, že v materiáli možno nie podľa predstáv pána poslanca, ale je uvedené v tabuľkách podrobnejšie plnenie celkových príjmov a výdavkov na bežné aj kapitálové výdavky pre mestskú časť a samostatne aj pre rozpočtové organizácie mestskej časti. Toto tam uvedené je. Ak pán poslanec myslíte konkrétne kompletný rozpočet po položkách, ktorý je. Toľko z mojej strany. My sme chceli prehľadnejší materiál, oveľa prehľadnejší ako bol predtým. Pretože aj na Komisii legislatívy a financií bola požiadavka, aby bol prehľadnejšie spracovaný rozpočet. Na Komisii legislatívy a financií som nezachytil takúto požiadavku a mohlo sa to vyriešiť rovno na začiatku.

Rastislav Tešovič (Devínska Inak)

Nie je úplne šťastné alebo férové porovnávať odpočtovanie plnenia rozpočtu z minulého volebného obdobia a teraz. Pretože naozaj tam bola urobená veľká zmena v prospech správnosti. Taká možno už len čerešnička, ktorú sme diskutovali v rámci poslednej komisie bola aj tá, že by to malo byť v nejakej editovateľnej forme, tie pedeefka, tak aby sa to dalo lepšie vyhľadávať. Ale tá prehľadnosť je určite lepšia. Ja som osobne na poslednej komisii chválil aj nových zamestnancov mestskej časti, ktorí sa chytili rozpočtovania, takže to je niečo neporovnateľné. My sme za pána starostu Jambora bojovali s tým, aby sme plnenie rozpočtu dostávali nejak pravidelne. Nebolo nám vyhovované. Vlastne my sme sa to dozvedeli vždy až v záverečnom účte alebo na konci roka. Nebolo nám to dávané priebežne. V tomto volebnom období bolo dohodnuté, že sa nám plnenie rozpočtu poskytuje na štvrťročnej báze. Čiže to je aj tá určitá zmena, že mi vlastne máme na štvrťročnej báze tie plnenia rozpočtu predkladané. Či pri poslednej zmene rozpočtu bolo alebo nebolo, si teraz už nepamätám, ale máme ich práve na tej štvrťročnej báze. Toto je naozaj niečo neporovnateľné, porovnávať v minulom volebnom období a teraz. Ale akože rozumiem aj tomu, že sa nám blíži o jeden a štvrť roka kampaň. Keď budete mať pán kolega Žatko ten hárok, ak by ste šli nebodaj ako nezávislý, tak kľudne doručte, ja niečo vyzbieram a skúsim osloviť susedov.

Mária Koprdová

Ďakujem pánovi Žatkovi za pripomienku, aj pánovi Tešovičovi za vysvetlenie. Ozaj sme sa snažili, aby ten záverečný účet bol prehľadný. Aby tam neboli zbytočné tabuľky, ktoré sa vlastne kopírovali každý rok. Nerozumiem pán Žatko, prečo ste nám to na KLAFKe (Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly) nepovedali, že vám to tam chýba. Myslím si, že teraz sú sumárne položky rozpočtu. Nie sú tam s presnou klasifikáciou, ale skutočný rozpočet je v jednotlivých kapitolách. Či v príjmoch, či vo výdavkoch, je uvedené skutočné čerpanie rozpočtu. Ja si myslím, že je výborne spracovaný. Čerpali sme či zo školení, či sme si pozreli iné mestské časti, iné mestá, aby sme naozaj čo najkvalitnejšie pripravili tento záverečný účet.  Mrzí ma, že tam nie je to, čo by ste si priali, ale je to škoda. Mohli sme to ešte prepracovať, keby ste nás informovali s takou požiadavkou na KLAFKe.

Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova)

Chcem povedať, že možno kolega si nevšimol, ale pri každej tabuľke, či už sú to výdavky alebo príjmy je posledný stĺpec, kde je percentuálne plnenie. To znamená, že presne to čo ste požadoval tam je. Nie je to tá klasická tabuľka na ktorú sme boli zvyknutí, na ktorú sme naozaj boli dosť nahnevaní, lebo bola neprehľadná. Kto nebol úplný stopercentný ekonóm, tak sa v tom nevyznal. Ale v každom prípade tuto máte, či sú to príjmy, či sú to výdavky, posledný stĺpec plnenie v percentách. Čiže ja tam problém nevidím a pripájam sa tiež k pánovi Tešovičovi, pretože mne sa toto omnoho viacej, aj teda na KLAFKe všetkým, ktorí sme boli na tej KLAFKe  sa pozdával tento záverečný účet ako predchádzajúce, ktoré skutočne kto nebol ekonóm mal problém to čítať a vyjsť z toho s nejakými údajmi, takže neviem, tie percentuálne plnenia tam sú.

Ján Žatko

Chcel by som reagovať na pána predsedu finančnej komisie. Mrzí ma, že moju pripomienku spája s budúcoročnými voľbami. Jednoducho je to konkrétna pripomienka. Ja si naozaj myslím, že tak ako to bolo doteraz robené, a nielen za pána Jambora, aj minulý rok a predminulý rok, kde sme mali v záverečnom účte podrobný prehľad plnenia rozpočtu, kde bolo úplne jasne viditeľné na čo všetko výdavky išli. Vôbec to nebolo komplikované ani zmätočné, takže nechápem celkom váš názor pán predseda. Ale dobre, každý má svoj názor, ja trvám na svojom pôvodnom návrhu.

Videozáznam z diskusie k záverečnému účtu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.