Je Územný plán zóny Kolónia definitívne pochovaný?

Ján Žatko

Ešte v októbri 2011 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením aby sa začal obstarávať Územný plán zóny Kolónia. V októbri 2015 starosta Milan Jambor svojvoľne práce na ÚPN zóny Kolónia zastavil. Vtedajších poslancov to zjavne netrápilo, pretože nič proti tomuto kroku neurobili. Na prvom pracovnom zasadnutí súčasného zastupiteľstva v decembri 2018 požiadal poslanec Ján Žatko starostu Dáriusa Krajčíra aby informoval zastupiteľstvo, v akom stave sú práce na tomto dokumente. Dnes sa zdá, že snaha Milana Jambora nepripustiť stavebnú reguláciu Kolónie, bude definitívne korunovaná úspechom. Architekt mestskej časti navrhuje práce na ÚPN zóny Kolónia zastaviť.

píše: Ján Žatko

Miestne zastupiteľstvo 13. 12. 2018

Už na prvom pracovnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 13. 12. 2018 predložil poslanec Ján Žatko (KDH, OĽaNO) v rámci diskusie o kontrole plnenia uznesení nasledujúcu požiadavku:

Uznesenie UMZ 15/2/2016 sa týka spracovania územných plánov zóny Kolónia a Centrálnej mestskej zóny. Chcem poprosiť pána starostu, či by na nasledujúce rokovanie miestneho zastupiteľstva mohol byť predložený informatívny materiál v akom stave sú tieto dva dokumenty.

územný plán zóny kolónia
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 13. 12. 2018.

Miestne zastupiteľstvo 12. 2. 2019

Na základe tejto požiadavky bola na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 12. 2. 2019 v rámci bodu 3. Kontrola plnenia uznesení uvedená nasledujúca informácia:


„Územný plán centrálnej mestskej zóny“ bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 28. 6. 2017 uznesením UMZ 61/6/2017 a tým istým uznesením bol schválené Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 3/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Centrálna mestská zóna, mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves.

Prieskumy a rozbory, ako 1. etapa vypracovania ÚPN zóny Kolónia boli mestskej časti DNV odovzdané v novembri 2013. Na základe záverov prieskumov a rozborov bolo vypracované zadanie. Zadanie pre vypracovanie ÚPN zóny Kolónia bolo schválené uznesením miestneho zastupiteľstva UMZ 126/10/2014 zo dňa 28. 10. 2014. Na základe schváleného zadania boli začaté práce na Návrhu ÚPN zóny Kolónia.

Dňa 22. 10. 2015 emailom starosta Milan Jambor písomne informoval o jeho rozhodnutí dočasne pozastaviť práce na realizácii ÚP zóny Kolónia z dôvodu pripravovanej výmeny na poste architekta mestskej časti, ktorá sa mala uskutočniť na prelome rokov 2015/16.

V súvislosti s možným ďalším pokračovaním na vypracovaní návrhu ÚPN zóny Kolónia je nasledovný postup na dopracovaní dokumentácie:

 1. Vzhľadom na časový odstup od vypracovaných prieskumov a rozborov (rok 2013) sa odporúča realizovať doplňujúce prieskumy a rozbory s aktualizáciou stavieb a zariadení realizovaných po vypracovaní prieskumov a rozborov,
 2. zosumarizovať nové zámery v dotknutom území, vrátane ich posúdenia z hľadiska transformácie do návrhu ÚPN zóny Kolónia,
 3. následne preveriť, či realizované zásahy, resp. nové zámery v území môžu ovplyvniť schválené zadanie.

Záznam DTV z diskusie k uvedenej problematike

V diskusii sa k tomuto bodu vyjadril Ján Žatko nasledovne:

Ďakujem predkladateľovi za informáciu o stave spracovania územnoplánovacej dokumentácie Kolónia, ktorú som žiadal na minulom zastupiteľstve. Z tej informácie vyplýva, že zásluhou minulého starostu pána Jambora bol celý proces zastavený a navrhuje sa začať od začiatku. Chcel by som požiadať pani predsedníčku Komisie výstavby a životného prostredia, aby sa tomu komisia urýchlene venovala, pretože podľa tejto informácie sme stratili 8 rokov úplne zbytočne.

územný plán zóny kolónia
Ján Žatko na zasadnutí zastupiteľstva 12. 2. 2019.

Predsedníčka Komisie výstavby a životného prostredia Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova) odpovedala nasledovne:

Čo sa týka Kolónie, my sme pripomienkovali ešte v minulom volebnom období to zadanie. O tom, že to bolo zastavené, som naozaj ani nevedela. Ide o to, že budeme zrejme musieť urobiť nové výberové konanie na dodávateľa a až potom sa budeme venovať v komisii samotnému riešeniu toho plánu. Viem, že to zadanie bolo nepresné už vtedy, keď sme ho pripomienkovali. Bolo tam veľa chýb, takže si myslím že sa to bude musieť nanovo prerobiť.

územný plán zóny kolónia
Beata Janatová na zasadnutí zastupiteľstva 12. 2. 2019.

Komisia výstavby a životného prostredia 6. 3. 2019

Beata Janatová naozaj zaradila Územný plán zóny Kolónia už na prvé zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia dňa 6. 3. 2019. Materiál k bodu „Oboznámenie sa so stavom UPN DNV – Kolónia, centrálna zóna“ predložil na zasadnutie komisie architekt mestskej časti Marián Maľovaný. V materiáli v podstate zopakoval informáciu predloženú na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 12. 2. 2019, tentoraz aj s finančným vyjadrením. Dopracovanie prieskumov a rozborov by stálo 6 200 € bez DPH a návrh + čistopis Územný plán zóny Kolónia ďalších 9 300 € bez DPH. Na základe predloženého materiálu komisia prijala uznesenie, ktorým žiadala mestskú časť, aby pokračovali práce pre schválenie ÚPN Kolónia. Uvedené uznesenie bolo prijaté jednohlasne všetkými prítomnými desiatimi členmi komisie.

Komisia výstavby a životného prostredia 20. 5. 2020

Mesiace plynuli, Komisia výstavby a životného prostredia bola v roku 2019 zahltená nájazdom nenásytných developerov, potom prišla korona a tak na program komisie prišiel Územný plán zóny Kolónia až 20. 5. 2020. Poslanec a člen komisie Adrián Jankovič (Team Vallo) predložil na komisiu súbor materiálov a medzi nimi aj materiál, týkajúci sa územného plánovania v Devínskej Novej Vsi. Tieto materiály komisia nestihla prerokovať a bude sa nimi zaoberať nabudúce. Prerokovala však materiál predložený architektom mestskej časti Mariánom Maľovaným pod názvom „Dôvodová správa o ukončení pokračovania prác na UPN ZÓNY KOLÓNIA v MČ Bratislava Devínska Nová Ves„. Okrem zopakovania skutočností s ktorými architekt zoznámil komisiu ešte v marci 2019 bolo v materiáli uvedené aj to, čo sa odvtedy udialo:

  • 15. 4. 2019 rokovanie u starostu Dáriusa Krajčíra so zástupcami firmy AŽ Projekt (firma, s ktorou bola ešte v roku 2013 podpísaná zmluva o dielo na vypracovanie Územného plánu zóny Kolónia).
  • 15. 7. 2019 boli Ing. Derevencovi odovzdané materiály súvisiace s investičnými zámermi v riešenom území podľa požiadaviek AŽ Projekt
  • Bola oslovená Ing. arch.  M. Závodná (spracovateľka Zadania ÚPN zóny Kolónia) aby pokračovala v prácach na doplnení Zadania nakoľko z dôvodu veľkého časového odstupu došlo v predmetnom území k rôznym zmenám. Ing. arch. Závodná túto možnosť vylúčila z dôvodu vysokého pracovného zaťaženia.
  • V septembri bola oslovená osoba s kvalifikačným certifikátom, ktorá súhlasila so spoluprácou a dala cenovú ponuku na vypracovanie nového zadania v celkovej sume 4 050 €.
  • Dňa 06. 12.  2019 bol na základe požiadavky o predloženie aktualizovanej cenovej ponuky na vypracovanie Návrhu ÚPN Z Kolónia MČ Devínska Nová Ves, zaslaný AŽ Projektom návrh ďalšieho postupu prác spolu s cenovou kalkuláciou vo výške 17 040  €.

Celkové náklady na dokončenie UPN Zóny Kolónia – MČ Devínska Nová Ves by po týchto prácach od roku 2019 predstavovali sumu 21 090 €. Odporúčaný záver architekta mestskej časti bol nasledujúci:

Na základe vyššie uvedených skutočností pri zohľadnení už vynaložených prostriedkov a ešte potrebných prostriedkov na dokončenie akcie Územný plán zóny Kolónia v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves nevidíme dôvod pokračovať na ďalších prácach predmetnej akcie na tak malom území kde sú jasne definované a platné zastavovacie regulatívy podľa UPN hl. mesta SR Bratislavy z roku 2007.

Trefne túto absurdnú situáciu zhodnotil Adrián Jankovič v komentári k inému článku:

Po tom, čo som sa v tom začal rýpať, či sa niečo pohlo začiatkom roku 2020, tak v máji 2020 prišiel architekt na komisiu povedať že už sa to vlastne ani neoplatí a nerobil nič.

Komisia žiaľ tento návrh schválila. Priznám sa, že netuším, prečo tí istí členovia komisie, ktorí v marci 2019 jednohlasne podporili dopracovanie ÚPN zóny Kolónia, potom ako sa dozvedeli, že za 14 mesiacov sa neurobila ani čiarka,  hlasovali tentoraz opačne. Proti skončeniu prác na ÚPN zóny Kolónia boli iba Adrián Jankovič, Vladimír Kočvara a Ján Žatko.

Miestne zastupiteľstvo dňa 10. 6. 2020

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 10. 6. 2020 pri prerokovaní bodu 2. Kontrola plnenia uznesení poslanec Ján Žatko upozornil svojich kolegov na to, že sa uvažuje o zastavení prác na ÚPN zóny Kolónia nasledujúcimi slovami:

Ja by som chcel informovať kolegyne poslankyne a poslancov o uznesení číslo 126/10/2014, ktoré nie je uvedené v tomto materiáli, ale ktoré sa dlhodobo neplní. Týmto uznesením miestne zastupiteľstvo schválilo zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny Kolónia mestskej časti Devínska Nová Ves. Podotýkam, že to bolo ešte v roku 2014. Na poslednej Komisii výstavby a životného prostredia sme sa zaoberali s týmto uznesením v tom zmysle, že pán architekt predložil návrh na to, aby sa v prácach týkajúcich sa vypracovania Územného plánu zóny Kolónia ďalej nepokračovalo. Komisia to väčšinou hlasov odsúhlasila, ale podľa môjho názoru, keďže ide o uznesenie miestneho zastupiteľstva, tak by sa to malo riešiť aj na miestnom zastupiteľstve.

Na túto informáciu reagovala predsedníčka Komisie výstavby a životného prostredia Beata Janatová nasledovne:

Ako pán Žatko hovoril, odsúhlasilo sa to. By som povedala, že všetci odsúhlasili, celá komisia, že sa už v tom nebude pokračovať, pretože to nebolo efektívne. Aby ste teda vedeli aj tí, čo ste tam neboli, nakoľko naozaj tie prepočty a ten efekt, ktorý by sme získali dopracovaním toho územného plánu sú naozaj neporovnateľné a neriešilo by to nič zásadné. Čiže z tohto dôvodu komisia odsúhlasila, že sa už nebude pokračovať v tom zadaní dokončenia toho územného plánu.

Ján Žatko jej oponoval:

Ja len poopravím pani predsedníčku, že komisia odporučila aby sa už nepokračovalo, ale nebolo to jednohlasne. Za hlasovali siedmi, proti hlasovali traja členovia komisie. Čiže nebolo to jednoznačné rozhodnutie. V každom prípade, preto som to tu otvoril, pretože si myslím, že by sa to malo riešiť na miestnom zastupiteľstve. Ak nechceme pokračovať v územnom pláne zóny Kolónia, tak by sme mali zrušiť uznesenie zastupiteľstva.

Starosta  Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova) to potvrdil:

Ja si to myslím rovnako. Nie je to bodom rokovania tohto miestneho zastupiteľstva, ale verím že ďalšieho už bude.

Rastislav Tešovič (Devínska Inak) doplnil ešte jednu zásadnú informáciu:

Na základe rozhodnutia krajskej prokuratúry Bratislava je možné vypracovať len tie územné plány zón, ktoré sú obsiahnuté v prílohe k územnému plánu hlavného mesta. To napríklad skomplikovalo situáciu v mestskej časti Rača, kde im prokurátor protestom odpálil už schválený územný plán zóny. Čiže momentálne my čakáme. Tie požiadavky išli z mestskej časti čo mám informácie, asi už pred rokom, len je to dlhý proces. Tento rok by sme sa mali dostať do finále s tým, že tie nové názvy a nové lokality by sa mali dostať už aj do územného plánu hlavného mesta a potom bude možné pokračovať v tých územných plánoch zón aj ďalej.

Záznam DTV z diskusie na túto tému

Téme sa budem aj naďalej venovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.