Zverejnenie Devexu sa odkladá

Ján Žatko

Čo ste vy, pán Žatko, urobili pre Devínsku? S takýmito otázkami sa občas stretnem, keď si dovolím kritizovať vedenie našej mestskej časti. Nuž, môžem úprimne povedať všetkých tým, ktorí mi kladú takéto otázky, že pre osamelého poslanca je naozaj niekedy ťažké hocičo v miestnom zastupiteľstve presadiť, keď tam nie je vôľa devínskonovoveskej vládnej koalície. Jedným z príkladov je aj taká na prvý pohľad banalita, ako je návrh na zverejnenie archívu Devexu na internete.

píše: Ján Žatko

Návrh na zverejnenie Devexu

Na online zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 23. júna 2021 som predložil poslanecký návrh, aby mestská časť zverejnila na svojom webovom sídle úplný archív časopisu Devex. Môj návrh jednohlasne podporila aj Komisia športu a kultúry. Môj materiál predložený na rokovanie zastupiteľstva si môžete prečítať medzi materiálmi miestneho zastupiteľstva dňa 23. júna 2021 pod číslom 25 na webe mestskej časti.

Kúpa Devexu

Miestne zastupiteľstvo Devínska Nová Ves ešte v roku 2019 schválilo uznesením UMZ č. 101/8/2019 odkúpenie knižne spracovaného archívu Devexu za obdobie 1990 – 2018 (t. j. 28 ročníkov) od vlastníka a vydavateľa Petra Kruga za 7 tisíc eur. Súčasťou kúpy bola aj licenčná doložka, ktorou Peter Krug udelil mestskej časti Devínska Nová Ves výhradnú a časovo neobmedzenú licenciu na využívanie všetkých doterajších vydaní periodika Devex bez obmedzenia, v akejkoľvek forme.

Prečo mestská časť archív Devexu kúpila

dôvodovej správe k návrhu na odkúpenie archívu Devexu v roku 2019 bolo okrem iného uvedené, citujem:

Jednotlivé knižne viazané zväzky obsahujú kompletné čísla ročníkov, ktoré boli v príslušnom roku vydané. Nakoľko Devex vyše dvadsaťosem rokov suploval absentujúce miestne noviny, je pre nás bohatým zdrojom na informácie všetkého druhu. Okrem iného tieto komerčné noviny zachytávajú aj množstvo míľnikov Devínskej Novej Vsi a jej občanov a tešia sa obľube všetkých vekových kategórií. Každé jedno vydanie novín zachytáva dlhú etapu života mestskej časti a jej obyvateľov a sú pre nás významným zdrojom informácií, ktoré sa v dnešnej dobe už nedajú získať v elektronickej podobe. Sme presvedčení, že mestská časť by mala takýmto, na informácie bohatým materiálom, disponovať.

Ako mestská časť zakúpený archív Devexu využíva

Od kúpy archívu Devexu už uplynuli tri roky a priznám sa, že vôbec netuším, či za tie tri roky mestská časť tento archív aspoň raz využila. Podľa mňa je to škoda, keď archív leží niekde zapadnutý v kúte a už tri roky naň padá prach. Som presvedčený, že mnohí rodení Devínskonovovešťania, ale aj prisťahovalci, by si radi prečítali, čo sa v Devínskej udialo pred dvadsiatimi alebo tridsiatimi rokmi. Devex je na to ideálny prostriedok.

zverejnenie devexu
Devex 3. 12. 2010: Výsledky komunálnych volieb v Devínskej Novej Vsi.

Doba informácií z online priestoru

Žijeme v takej dobe, kedy väčšinu informácií získavame z online priestoru. Ja si už napríklad niekoľko rokov nekupujem papierové noviny. Všetky potrebné informácie získam veľmi rýchlo z internetu. To dáva aj možnosť mestskej časti digitalizovať archív Devexu ukrytý niekde v kúte a zverejniť ho na internete. Aby si tak každý obyvateľ Devínskej Novej Vsi mohol pohodlne prečítať, čo sa dialo v našej mestskej časti v minulosti.

Devex na internete

V súčasnosti je už na webovom sídle mestskej časti zverejnený archív Devexu od roku 2008  do súčasnosti. Nie je to však preto, že by mestská časť archív Devexu digitalizovala. Tieto ročníky Devexu boli totiž už predtým digitalizované a zverejnené na webe Devexu a na súkromnom webe devinska.sk. Mestská časť tieto digitalizované ročníky iba prevzala a zverejnila.

zverejnenie devexu
Devex 20. 3. 2008: Štart ultramaratónca Jozefa Rajchla na jeho behu z Devínskej do Pekingu.

Prečo nie sú zverejnené všetky ročníky Devexu

Myslím si, že obyvatelia Devínskej Novej Vsi si zaslúžia, aby bol na webovom sídle zverejnený celý archív Devexu, t. j. aj ročníky 1990 – 2007. Koniec koncov, archív Devexu bol zakúpený z ich daní. Preto si myslím, že by mali dostať možnosť sa s ním zoznámiť. Práve preto som na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dal návrh, aby miestna časť zdigitalizovala a zverejnila na internete aj chýbajúce ročníky 1990 – 2007. Navrhoval som aj termín, dokedy by sa to malo urobiť. Do konca roku 2021. Teda miestny úrad by mal na to viac ako pol roka. Bolo by potrebné zdigitalizovať tri ročníky mesačne. Priamo na zastupiteľstve som odôvodnil svoj návrh takto:

Ján Žatko (KDH)

zverejnenie devexu

Ja budem veľmi stručný. Ešte v roku 2019 kúpila mestská časť kompletný archív Devexu za 7 tisíc eur. Zatiaľ je na webe mestskej časti zverejnený Devex od roku 2008 do súčasnosti. Ja navrhujem, aby sa postupne zverejnili aj tie zvyšné časti Devexov, čiže kompletných 28 ročníkov. Myslím, že je to dosť zaujímavý zdroj informácií o dianí v našej mestskej časti.

Na môj návrh reagovala zástupkyňa starostu Beata Janatová protinávrhom:

Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova)

Ja sa tiež stotožňujem s pánom Žatkom . Chcela by som mu ale navrhnúť, aby sa stotožnil s tou verziou, ak nie tak potom to brať ako protinávrh. Aby sme veľmi rýchlo vedeli nejakým spôsobom sprístupniť tieto veci, tak navrhujem, aby v prvom momente bolo to zverejnenie zabezpečené prostredníctvom miestnej knižnice, kde by sa tieto vytlačené materiály, ktoré sú v tlačovej forme dali do knižnice s tým,  že by sme požiadali miestny úrad, aby bol spracovaný harmonogram postupnej digitalizácie tých zväzkov. Pretože musíte aj sám uznať, že zdigitalizovať x zväzkov týchto novín nie je také jednoduché. Budem rada ak sa s tým stotožníte, že prvý krok by bolo sprístupnenie týchto materiálov v miestnej knižnici  a následne spracovanie harmonogramu postupnej digitalizácie týchto zväzkov s tým, že tento harmonogram by sme dostali na najbližšie riadne zastupiteľstvo. To je môj návrh, alebo ak sa s ním nestotožníte, tak protinávrh.

S protinávrhom Beaty Janatovej som súhlasil. Nič iné mi ani nezostávalo. Po jej vystúpení mi bolo jasné, že môj pôvodný návrh devínskonovoveská vládna koalícia neschváli. Koniec koncov, protinávrh pani Janatovej nenegoval úplne môj pôvodný návrh, iba odkladá zverejnenie Devexu na neskôr.

Poslanec Rastislav Tešovič však návrh na zverejnenie Devexu neprijal s veľkým nadšením:

Rastislav Tešovič (Devínska Inak)

Myslím si, že tým pádom je veľa vyriešeného. Ja som chcel povedať iba toľko. Keď som sa v minulom tisícročí prisťahoval do Devínskej Novej Vsi zo susednej mestskej časti, tak som pochopil, že medzi zdroje hrdosti a miestnej kultúrnej znalosti patrí Devex a obecný rozhlas. To sú veci, ktoré sú naozaj asi dôležité. Len sa nám nejakým spôsobom mení doba, menia sa nám predpisy. Čo sme preberali na rade, tak problém môže byť  aj v ochrane osobných údajov. Keď si niekto vyžiada nejakú časť z toho archívu Devexu, môže byť problém s tým, že budeme musieť naozaj začierňovať, alebo nejakým spôsobom anonymizovať  niektoré osobné údaje. Čo je teda aj vec pre naše právne oddelenie. Asi najrozumnejší spôsob by bolo poskytnúť to knižnici na nejaké prezenčné štúdium a prípadne ďalej sa snažiť v súlade s právnymi predpismi ten archív digitalizovať a dávať ďalej.

Schválené uznesenie

Nakoniec bolo schválené uznesenie v znení navrhnutom Beatou Janatovou. Za jej návrh hlasovali všetci prítomní poslanci.

UMZ č. 60/6/2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves

  1. žiada prednostku Miestneho úradu zabezpečiť zverejnenie ročníkov Devexu vydané do roku 2008 prostredníctvom  miestnej knižnice

  2. žiada prednostku Miestneho úradu predložiť na najbližšie riadne rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves harmonogram digitalizácie archívu Devexu.

    zverejnenie devexu
    Online zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 23. júna 2021.

Ako dopadne môj návrh na zverejnenie Devexu?

Ako dopadne môj návrh na zverejnenie Devexu? Zostáva mi len dúfať, že na septembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva miestny úrad predloží a miestne zastupiteľstvo schváli taký harmonogram digitalizácie archívu Devexu, aby ste si už čoskoro mohli na internete prečítať aj to, čo sa dialo v Devínskej začiatkom tohto storočia alebo v poslednom desaťročí storočia minulého. A dúfam, že sa nepresadí názor Rastislava Tešoviča, že sa kvôli GDPR Devex nemôže zverejniť. Aj tak mi nejde do hlavy, prečo už doteraz zverejnené ročníky Devexu GDPR neporušujú a novo zverejnené by už porušovali. Alebo že by nebol v skutočnosti problém v GDPR, ale v tom, že ten návrh predložil poslanec Žatko?

Videozáznam DTV z prerokovania tohto bodu na zastupiteľstve

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.