Zvolal starosta Dárius Krajčír mimoriadne zastupiteľstvo v rozpore so zákonom?

Ján Žatko

O priebehu narýchlo zvolaného mimoriadneho online zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň vo štvrtok 20. 5. 2021, som už písal v predchádzajúcom článku. Záver zastupiteľstva bol dosť emotívny. Protestoval som proti spôsobu, akým ho starosta Dárius Krajčír zvolal, pretože to bolo podľa mňa  v rozpore so zákonom o obecnom zriadení. Dárius Krajčír si to nemyslí.

píše: Ján Žatko

Spackané mimoriadne zastupiteľstvo

Mimoriadne online zastupiteľstvo, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň vo štvrtok 20. 5. 2021, som nazval v minulom článku ako spackané. Bolo zvolané tak narýchlo, že sa ho nezúčastnili až piati poslanci a nakoniec vôbec nesplnilo svoj účel. Otvorene som proti spôsobu jeho zvolania protestoval na záver miestneho zastupiteľstva. Nielenže to bolo podľa mňa nekorektné voči poslancom, ale čo je horšie, pán starosta ho zvolal v rozpore s rokovacím poriadkom a v rozpore so zákonom o obecnom zriadení.

rozpore so zákonom
Online zasadnutie miestneho zastupiteľstva 20. 5. 2021.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Pozvánku na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva konajúce sa dňa 20.5.2021 o 9:00 pán starosta podpísal 18.5.2021 a v ten istý deň bola zverejnená aj na oficiálnom webe mestskej časti. Poslancom miestneho zastupiteľstva bola pozvánka spoločne s materiálmi zaslaná elektronicky  18.5.2021 o 14:25.

rozpore so zákonom

V čom je vlastne problém?

Neserióznosť voči poslancom

V prvom rade je takto narýchlo zvolané zastupiteľstvo neseriózne voči poslancom. Treba poznamenať, že poslanci nie sú zamestnancami miestneho úradu. Každý z nich má svoje vlastné zamestnanie. Keď sa poslanci dozvedia v utorok popoludní, že vo štvrtok ráno by mali byť na miestnom zastupiteľstve, naozaj nie je pre nich jednoduché zariadiť si svoje pracovné povinnosti tak, aby sa ho mohli zúčastniť. Mne sa to našťastie podarilo. Piatim mojim kolegom však nie.

Pritom naozaj nebol problém zverejniť pozvánku včas. O tom, že bude musieť zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, sa pán starosta dozvedel už 29.4.2021, keď prišla na miestny úrad požiadavka z magistrátu na zaujatie stanoviska k všeobecne záväznému nariadeniu mesta o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Pozvánku však pán starosta podpísal až 18.5.2021.

Praktické dôsledky

Praktický dôsledok takéhoto zbrklého postupu bol ten, že na mimoriadnom zastupiteľstve nemohli byť prerokované všetky body. Na zastupiteľstve sa zúčastnilo iba sedem z dvanástich poslancov a preto nemohli byť prerokované body týkajúce sa výpožičky majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. V takomto špeciálnom prípade je totiž uznesenie platné iba v prípade, ak zaň zahlasuje osem poslancov. Osem poslancov však na zastupiteľstve nebolo.

Porušenie rokovacieho poriadku

Zvolávanie aj priebeh rokovania miestneho zastupiteľstva sa riadi schváleným Rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Podľa rokovacieho poriadku sa návrh programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva zverejňuje na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti aspoň 3 dni pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva. To sa týka riadneho ale aj mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Toto ustanovenie rokovacieho poriadku pán starosta porušil.

rozpore so zákonom
Ukážka z rokovacieho poriadku.

Povinnosť zverejniť návrh programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva aspoň 3 dni vopred platí aj pre rokovanie miestneho zastupiteľstva v čase krízovej situácie. Odpadá preto argument „lebo Covid“.

rozpore so zákonom
Ukážka z rokovacieho poriadku.

Porušenie zákona o obecnom zriadení

Najvyšším predpisom, ktorým sa riadi príprava a priebeh zasadnutí obecného alebo miestneho zastupiteľstva je zákon č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Aj podľa tohto zákona je nutné, aby bol návrh programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva zverejnený aspoň tri dni vopred. Toto ustanovenie pán starosta porušil a zvolal mimoriadne zastupiteľstvo v rozpore so zákonom o obecnom zriadení.

Ukážka zo zákona o obecnom zriadení.

Protest poslanca Jána Žatka (KDH, OĽaNO) proti zvolaniu zastupiteľstva v rozpore so zákonom

Na záver mimoriadneho zastupiteľstva som protestoval proti spôsobu zvolania mimoriadneho zastupiteľstva. Uviedol som, že bolo zvolané nielen neserióznym spôsobom voči poslancom, ale aj v rozpore s rokovacím poriadkom a v rozpore so zákonom o obecnom zriadení. Požiadal som pána starostu, aby sa v budúcnosti takýmto prešľapom vyvaroval. Celé moje vyjadrenie si môžete prečítať v nasledujúcom texte, alebo vypočuť zo záznamu DTV.

Reakcia Dáriusa Krajčíra (SaS, Sme rodina, Nova) na protest poslanca Jána Žatka

Starosta Dárius Krajčír porušenie rokovacieho poriadku a zákona o obecnom zriadení pri zvolaní miestneho zastupiteľstva dôrazne odmietol a ohradil sa voči môjmu protestu. Vyjadril sa, že ide o útok na jeho osobu a na prácu zamestnancov miestneho úradu. Označil moju snahu o dodržiavanie platných predpisov za politickú aktivitu v rámci zastupiteľstva a prezentáciu cez  informačné prostriedky. Celé vyjadrenie pána starostu si môžete prečítať v nasledujúcom texte, alebo vypočuť zo záznamu DTV.

Kto má vlastne pravdu?

O tom, kto mal v tomto spore pravdu, svedčia ďalšie kroky starostu Dáriusa Krajčíra. Na tomto mimoriadnom zastupiteľstve boli schválené dve uznesenia. Jedno sa týkalo parkovacej politiky, druhé zverenia školských budov do správy rozpočtovej organizácii Základná škola na ul. I. Bukovčana 3. Ani jedno z týchto schválených uznesení pán starosta nepodpísal a o uvedených bodoch poslanci opätovne rokovali na ďalšom mimoriadnom zastupiteľstve. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia miestneho zastupiteľstva, tým že ho nepodpíše, iba z dvoch dôvodov. Buď schválené uznesenie odporuje zákonu alebo je pre mestskú časť zjavne nevýhodné.  Tieto dve platne schválené uznesenia, ktoré pán starosta nepodpísal, nie sú pre mestskú časť nevýhodné. Zostáva iba prvá možnosť, teda že odporujú zákonu. Prečo? Lebo boli schválené na na miestnom zastupiteľstve, ktoré nebolo zvolané v súlade so zákonom. Ak by ich pán starosta podpísal, riskoval by, že by ich v budúcnosti mohol napadnúť prokurátor a mohlo by to mestskej časti spôsobiť vážne problémy.

Ako to s tými dvomi  nepodpísanými uzneseniami skončilo?

Obidve spomínané uznesenia poslanci schválili znovu na opakovane zvolanom mimoriadnom zastupiteľstve.  To už bolo zvolané v súlade so zákonom o obecnom zriadení a tak ich pán starosta mohol s kľudným svedomím podpísať. O priebehu opakovaného mimoriadneho zastupiteľstva napíšem pár riadkov až nabudúce. Tu si ale predsa len neodpustím jednu štipľavú poznámku. Nikomu z kolegov poslancov nebolo čudné, že na tom druhom opakovanom zastupiteľstve hlasujeme znovu o tých istých uzneseniach, ktoré sme už raz schválili. Nikto z nich sa neopýtal pána starostu, prečo.

Súvisiaci článok

Prepis diskusie medzi poslancom Jánom Žatkom a starostom Dáriusom Krajčírom

Ak máte záujem vedieť ako prebiehala diskusia medzi mnou a pánom starostom o tomto probléme, môžete si prečítať nasledujúci text, alebo vypočuť  si diskusiu zo záznamu DTV. Na záznam DTV sa dostanete kliknutím na nasledujúce obrázky.

Ján Žatko (KDH, OĽaNO):

Pán starosta, ja protestujem proti spôsobu, akým ste zvolali toto mimoriadne zastupiteľstvo. Pozvánku sme dostali 43 hodín pred rokovaním. Považujem to za neseriózne voči poslancom a poslankyniam miestneho zastupiteľstva, pretože nie je jednoduché zariadiť si svoj pracovný program tak, aby sme sa mohli toho rokovania zúčastniť v takomto krátkom čase. Vidno to vlastne aj z toho, že dnešného zastupiteľstva sa zúčastnilo iba sedem poslancov z dvanástich, pretože asi viacerí z nich mali problém si to zariadiť. Okrem toho, že je to neseriózne voči poslancom, je to aj porušenie rokovacieho poriadku a zákona o obecnom zriadení. Žiadam vás, aby ste sa v budúcnosti takýmto porušeniam vyvarovali.

Mimo tohto vás žiadam, aby ste zabezpečili zverejnenie platného znenia rokovacieho poriadku na stránke mestskej časti, pretože 11.11.2020 sme schválili nový rokovací poriadok, podľa ktorého sa držíme, ale na stránke je stále zverejnený starý rokovací poriadok, ktorý dnes už neplatí.

Vyjadrenie poslanca Jána Žatka zo záznamu DTV:

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova):

Začnem od konca pán poslanec. Rokovací poriadok je podľa informácií, ktoré tu mám od kolegov, zverejnený. Na webovej stránke je, takže poprosím aby sme si ozrejmili. Ak, tak potom budem požadovať verejné ospravedlnenie, tak ako ste teraz v podstate uviedli nesprávnu informáciu. Ďalšia vec je, ak by bol konflikt v rámci zákona alebo rokovacieho poriadku, určite by som do takéhoto postupu nešiel. Každé zastupiteľstvo konzultujeme najprv s kolegami na miestnom úrade a samozrejme s pani prednostkou a kolegyňami z právneho. Takže, ak by malo dôjsť k porušeniu rokovacieho poriadku, alebo zákona, tak by sa takéto zastupiteľstvo nekonalo. Takže voči tomu sa rovnako ohradzujem. Čo sa týka zvolania zastupiteľstva, bolo narýchlo konzultované, čo sa týka termínu, uznávam. Tiež mi je veľakrát ťažko sa prispôsobiť všetkým tak, aby sme fungovali v čo najväčšom počte. Bohužiaľ, tá situácia aká bola, je a dúfam že už nebude, si vyžaduje aj takéto operatívne riešenia. Myslím si, že od toho aj ja ako starosta som tu, ste tu aj vy ako poslanci. Ja si cením každý čas, ktorý vyčleníte na svoju prácu. Verím, že vzhľadom na to, že toto zastupiteľstvo nesie názov mimoriadne a v rámci rokovacieho poriadku bolo zvolané ako mimoriadne zastupiteľstvo, tak je pochopiteľné, že bolo zvolávané tak ako bolo. Stále platí mimoriadna situácia na Slovensku, nie už núdzový stav. Ja vás prosím, tak ako som vás prosil aj minule o pochopenie. Ak by sa to týkalo riadneho zastupiteľstva, tak opäť ja chápem pripomienky, ak by sa to týkalo nepripravenosti materiálov. Ale myslím si, že tie materiály sú pripravené dobre, zrozumiteľne a jasne, takže nevidel som dôvod na to, aby sme zbytočne naťahovali čas. Samozrejme som nevedel, že bude účasť taká aká je momentálne, ale ja sa samozrejme budem snažiť, tak ako som sa doteraz snažil s vami odkomunikovať tie veci dopredu. Doteraz takýto problém nenastal. Chceli sme stihnúť, tak ako aj pán poslanec Tešovič spomínal, termín, ktorý sme mali od magistrátu. Sami vidíte, že nám príde materiál vo štvrtok s tým, že kým prejde okruh pošty v rámci úradu, kým sa k tomu vyjadria kolegovia z jednotlivých oddelení a si to vyžaduje rovnako odbornú prípravu, proces, ďalšiu komunikáciu napríklad medzi ostatnými mestskými   časťami, keďže sa jedná o celomestské témy a kým sa dostane hotový, nie surový materiál k vám, videli ste, že som vám posielal ten materiál čo najskôr ako to bolo možné aby ste sa k tomu mohli vyjadriť. Komisia prebehla mailovou komunikáciou, prebehla v poriadku, neboli tam pripomienky, hoci tiež mohlo byť povedané, že je to narýchlo. Čo sa týka tohto, ja si myslím, že sme urobili maximum a nevidím dôvod na zbytočné útoky. Pretože to nie je útok na moju osobu a na to, že ja som zvolal takýmto spôsobom zastupiteľstvo, ale je to v podstate aj útok na prácu kolegov z úradu, ktorí sa vám snažili čo najskôr pripraviť čo najlepšie materiály tak, aby sa o tom dalo rokovať. Myslím si, že sú dostatočne zrozumiteľné. Jediné čo priznávam, to je termín, ale ten som ladil tiež rovnako podľa toho, aby sme stihli zapracovať uznesenia čo najskôr, aby sa mohlo čo najskôr začať pracovať práve v areáli školy Ivana Bukovčana 3. Samozrejme situáciu si zhodnotím aká nastala a urobím patričné opatrenia tak, aby budúce zastupiteľstvo napríklad mimoriadne ak bude prebehlo hladšie, lepšie a k vašej spokojnosti  aj k našej.

Vyjadrenie starostu Dáriusa Krajčíra zo záznamu DTV:

Ján Žatko

Pán starosta ja len krátko. Neberte to ako útok na vašu osobu. To ma veľmi mrzí, keď to tak beriete. Jednoducho som skonštatoval s čím konkrétnym mám problém pri tomto mimoriadnom zastupiteľstve. Ja si na svojich tvrdeniach trvám. Keďže vy ich vyvraciate, tak vám ich odovzdám aj písomne, aby ste si vedeli overiť, či mám pravdu ja alebo vy.

Vyjadrenie poslanca Jána Žatka zo záznamu DTV:

Dárius Krajčír

Pošleme vám link pán poslanec, kde je zverejnený aj starý aj nový (rokovací poriadok). Je to v dvoch sekciách, ale zverejnený je, takže aby nenastal takýto zbytočný dezinformačný šum, ak máte takéto pochybnosti. Ja opäť vnímam korektnú komunikáciu  od väčšiny poslancov, dajú vedieť.  Devínska Nová Ves je spoločná. To nie je Devínska Nová Ves Dáriusa Krajčíra, ani miestneho úradu, ani niektorých poslancov, ale Devínska Nová Ves  je naša, spoločná. To znamená, ak chceme niečo spoločne robiť, tak nie je problém sa navzájom informovať . Ak nájdete chybu na webstránke, viacerí to tak robia, že v záujme lepšej informovanosti občanov, v spolupráci s kolegami z úradu dajú túto informáciu vedieť áno písomne, mailom napríklad alebo zatelefonujú. My sa snažíme to riešiť okamžite a nevyužíva to väčšina poslancov na prostriedok, ani to nechcem nazývať konkrétnejšie ale v podstate. Dá sa to jednoduchým telefonátom, keď ste sa pripravovali, aj výhrady voči zvolaniu zastupiteľstva sa dajú bez problémov odkomunikovať cez mobilný telefón, cez mail. Ja prijímam aj takúto kritiku, ale chápem politickú aktivitu v rámci zastupiteľstva a prezentáciu cez  informačné prostriedky, hoci ma to mrzí. Pretože ja som nikdy nestál o to, že by som poslancovi nezdvihol telefón, neodpovedal, nezavolal naspäť, alebo neriešil jeho požiadavky. Tak isto ak je potreba nejakého stretnutia, stačí sa ozvať. Ja s tým nemám absolútne problém a nemusíme to riešiť cez online mimoriadne zastupiteľstvo. Ale je to možnosť, využili ste ju, ja to absolútne chápem, len si myslím, že je to viac na škodu viac ako na úžitok.

Vyjadrenie starostu Dáriusa Krajčíra zo záznamu DTV:

Ján Žatko

Posledná poznámka pán starosta. Chápem vaše vyjadrenie, na druhej strane musím sa ohradiť voči tomu, že ja tu niečo využívam na politické účely. Nie raz som sa ozval buď mailom alebo telefonicky pracovníkom miestneho úradu, keď bol nejaký problém na stránke. Nikto o tom nevedel, nikde som to nezverejňoval. Toto je prvýkrát, keď to hovorím v rámci rokovania miestneho zastupiteľstva. Je to len kvôli tomu, že som protestoval proti tomu spôsobu, akým ste zvolali miestne zastupiteľstvo. Takže odmietam toto vaše osočovanie, že ja si tu robím nejaké politické body.

Vyjadrenie poslanca Jána Žatka zo záznamu DTV:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.