Prečo som nehlasoval za rozpočet DNV

Ján Žatko

Pred viac ako mesiacom, v stredu 9. decembra 2020, sa v Istra Centre naposledy v roku 2020 stretli poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Prítomných bolo 10 poslancov a poslankýň, Zoroslav Smolinský a Veronika Veslárová ospravedlnili svoju neúčasť. Najdôležitejším bodom zasadnutia miestneho zastupiteľstva bol návrh rozpočtu mestskej časti DNV na rok 2021. Prečo som za rozpočet DNV nehlasoval? Pretože podľa môjho názoru nie je dobrý.

píše: Ján Žatko

Rozpočet DNV – hlasovanie

Pre tých, ktorí nemajú radi dlhé články, hneď na úvod uvádzam výsledok. Rozpočet DNV na rok 2021 bol schválený v takom znení, ako ho starosta Dárius Krajčír predložil. Za návrh rozpočtu hlasovali všetci prítomní poslanci z poslaneckých klubov SaS, Sme rodina, Nova a Devínska Inak a nezávislí. Ján Žatko (KDH, OĽaNO) sa zdržal hlasovania a Adrián Jankovič (Team Vallo) hlasoval proti predloženému návrhu.

rozpočet DNV
Hlasovanie o návrhu rozpočtu.

Schválený rozpočet DNV na rok 2021

Rozpočet na rok 2021 bol schválený ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov aj výdavkov viac ako 21 miliónov eur v nasledujúcej štruktúre:

rozpočet DNV

Schválený rozpočet DNV v podrobnom členení si môžete prezrieť na webe mestskej časti na nasledujúcom linku.

Rozpočet DNV v reportáži DTV

Reportáž DTV k schvaľovaniu rozpočtu si môžete pozrieť na nasledujúcom videu.

Rozpočet DNV – diskusia v zastupiteľstve

Pre tých, ktorých zaujímajú nielen čísla, ale aj názor ich volebných zástupcov, prinášam ďalej prepis celej diskusie k návrhu rozpočtu na rokovaní miestneho zastupiteľstva. Spočiatku sa zdalo, že tento bod programu prejde bez akéhokoľvek povšimnutia. Potom, ako sa prihlásil o slovo poslanec Ján Žatko, sa však diskusia rozprúdila a nakoniec sa rozpočet DNV stal predmetom diskusie až pol hodinu.  V nasledujúcom texte nájdete názory poslancov a starostu na rozpočet DNV na rok 2021 tak, ako odzneli na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 9. 12. 2020.

rozpočet DNV
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 9. 12. 2020.

Ján Žatko (KDH, OĽaNO): Tri výhrady k návrhu rozpočtu

V diskusii k návrhu rozpočtu uviedol poslanec Ján Žatko tri hlavné dôvody, ktoré ho viedli k tomu, že za rozpočet DNV nemohol hlasovať.

Prvý dôvod: Obchádzanie Komisie výstavby a životného prostredia

Medzi investíciami, ktoré sú zahrnuté v návrhu rozpočtu sú dve významné investície, ktoré neprešli komisiou výstavby a životného prostredia. Konkrétne ide o revitalizáciu rybníka a doplnenie areálu VPS.

Druhý dôvod: Málo financií na starostlivosť o zeleň

Sumu určenú na starostlivosť o zeleň vo výške 146 680 € považujem za nedostatočnú. Je to rovnaká suma, aká je na tento účel určená tento rok a dokonca je menšia ako bola v roku 2019. V tomto roku Komisia výstavby a životného prostredia schválila Koncepciu výsadby zelene. Predpokladal som, že sa to odrazí aj na tom, že sa konečne verejné priestranstvá v Devínskej Novej Vsi zazeleňajú, ale tie finančné prostriedky, ktoré sú tu uvedené, obávam sa že na to nebudú stačiť.

Tretí dôvod: Nízka suma na dotácie pre občianske združenia

Na dotáciu pre športové kluby a kultúrne spolky ráta rozpočet DNV na rok 2021 s rovnakou sumu ako v roku 2020. Konkrétne pre športové kluby 60 tisíc a na kultúru 20 tisíc. Ide o dotáciu na činnosť pre desiatky klubov a organizácií, ktoré sa v našej mestskej časti zaoberajú hlavne deťmi, ktoré sa snažia pritiahnuť deti buď k športu alebo ku kultúre. Podľa môjho názoru pri celkovom rozpočte 21 miliónov eur dať na tieto účely 80 tisíc eur považujem za veľmi nízku sumu. Rovnaký názor má aj Komisia športu a kultúry, ktorá dvakrát opakovane navrhovala zvýšiť dotáciu pre športové kluby zo 60 tisíc na 80 tisíc a pre  kultúrne organizácie z 20 tisíc na 30 tisíc. Ide o smiešnu sumu 30 tisíc eur, ktorú sme neboli schopní nájsť v rozpočte. Iróniou je, že rozpočet DNV ráta so sumou  20 tisíc eur na údržbu našej novej investície Rozhľadne na Devínskej Kobyle, ktorá je úplne nová, je v záručnej dobe a na údržbu tejto novej stavby plánujeme 20 tisíc eur.

rozpočet DNV
Ján Žatko

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova): Reakcia na výhrady poslanca Jána Žatka

Dotácia pre občianske združenia

Čo sa týka občianskych združení, je to dobrá téma do úst a ťažšia téma potom do praxe. Myslím si, že dokazujeme odkedy sme všetci tu, že nám záleží na tom ako fungujú občianske združenia a snažíme sa podporovať obyvateľov DNV združených v spolkoch a organizáciách. Dokazuje to aj to, že okrem iných miest a obcí, ktoré nebudem menovať, pretože by to bol dlhý zoznam, sme našli cestu ako zafinancovať aj v roku, v ktorom tie aktivity sú minimálne, činnosť občianskych združení. Príprava rozpočtu a samotné schvaľovanie je jedna vec. Dnes som zachytil takú krásnu myšlienku, že v podstate vzhľadom na situáciu aká je, čo sa týka príjmov aj fungovania samospráv, je to také varenie z vody. Mrzí ma to, ale pociťujeme to všetci rovnako. Ale ukázali sme ako úrad a myslím si že aj vy ako poslanci, že vieme byť dostatočne pružní čo sa týka rozpočtových zmien. V prípade, ak sú voľné prostriedky, alebo je možné prispieť na inú časť rozpočtu, tak to aj vykonáme a podporíme zmysluplné projekty, ktoré sa týkajú najmä obyvateľov DNV. Čo sa týka občianskych združení, ako som spomínal, napriek situácii dostali podporu v roku 2020. V roku 2021 nevieme aká situácia bude. Či budeme do mája alebo do júna v takomto núdzovom stave alebo v mimoriadnej situácii a ako bude môcť činnosť jednotlivých klubov prebiehať. Preto bude na zvážení príslušných komisií v roku 2021, začiatkom roka, ako pristúpia k jednotlivým žiadostiam, ako jednotlivé žiadosti vyhodnotia. Nikdy som sa nebránil, ani sa nebránim tomu, že by sa v prípade potreby rozpočet navýšil a hľadali by sme tieto prostriedky. Teraz  ide o to zachovať si nejaký štandard. Ten štandard roka 2020 bol myslím štedrý, keď si ho porovnáte s rokom 2019, pretože väčšina samospráv vychádza pri prerozdeľovaní dotácií práve z roku 2019.  Takú mám informáciu. Nie, že nechcú podporiť a nedajú nič, ale vychádzajú z roku 2019, kedy boli opatrnejší. Rok 2020 viacero samospráv predpokladalo, že bude rokom hojným, kľudným a bohatým avšak situácia s koronou nám to riadne zmenila. Čo sa tohto týka, tento rozpočet ukazuje to, že máme záujem podporovať aktivity obyvateľov v rozumnej miere a nebránime sa aj zmenám. Teraz neschvaľujeme dotácie jednotlivým klubom, ale schvaľujeme rozpočtový balík na tieto oblasti. Zachovať si tú veľmi dobrú výšku z roku 2020 je podľa mňa slušné aj voči obyvateľom aj voči klubom.

rozpočet DNV
Dárius Krajčír

Verejná zeleň

Čo sa týka zelene, vychádzalo sa pri náhradnej výsadbe už z rozpočtu tohto roka. Časť prostriedkov sme investovali  podľa plánu náhradnej výsadby v tomto roku. Myslím si, že Devínska na jeseň tohto roku dostala na mnoho miest, ktoré boli spomínané či už v diskusiách, alebo aj komisiami, dostala zeleň tam, kde sa tá zeleň vysadiť mohla, kde sa zeleň vysadiť dala. Myslím si, že to sa odzrkadlí na jar budúceho roka. Tiež sme vychádzali z tých údajov, ktoré sme mali dostupné. Takže nemyslím si, že tam je nízka čiastka, alebo malá čiastka. Jedna vec je koncepcia výsadby zelene a druhá vec je na to naviazať rozpočet DNV.

Areál VPS

Čo sa týka areálu VPS, je to dlhodobá investícia. Je to požiadavka našej príspevkovej organizácie a sú to nevyhnutné náklady, ktoré už sú naprojektované.  Buď chceme, aby naše organizácie fungovali v slušných a vyhovujúcich priestoroch, alebo budeme riešiť kolobeh komisií a bez prihliadnutia na to čo naše organizácie potrebujú.

Revitalizácia rybníka

Čo sa týka nádrže, tam si myslím že môžem zostať bez komentára.

Adrián Jankovič (Team Vallo): Nedostatok informácií a chýbajúce cyklostojany

Ja tiež sedím s pánom Žatkom na Komisii výstavby a životného prostredia. Sedíme tam a nevieme, čo sa bude diať s rybníkom. Nemáme o tom žiadne informácie a vychádzame, aspoň ja osobne, iba z medializovaných informácií. Takto vlastne neviem o čom má hlasovať, keď na rybník pôjde v priebehu rokov vyše pol milióna eur a v textovej časti je uvedené, že tam budú funkcie napríklad rybolov alebo člnkovanie, v zime môže zamrznúť. To sú funkcie, ktoré tam sú aj pred rekonštrukciou. Chýba mi nejaká prezentácia pre poslancov, lebo keď my z komisie výstavby nevieme čo tam bude, tak ako môžu ostatní vedieť hlasovať o tejto položke. A v neposlednej rade mi tam chýba uvedenie nejakej budúcnosti s areálom na základnej škole Bukovčana. Hovorilo sa o tom, že by sa mal rekonštruovať, ale nie sú tam na to žiadne financie. Tak sa chcem spýtať, či nie je vhodnejšie nájsť prostriedky na toto ako na  niektoré iné veci. Minimálne aspoň nejakou rýchlou opravou workoutových prvkov alebo basketbalového ihriska by sa to dalo zveľadiť radšej ako niektoré ďalšie veci. A ešte jedna vec. Ja som už viackrát v rozpočte navrhoval cyklostojany a nedostal som spätnú väzbu, že prečo sa tam nenachádza táto položka. Či o to nemáte záujem, alebo ako si predstavujete to, či sa budú robiť alebo nebudú.

rozpočet DNV
Adrián Jankovič

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova): Reakcia na výhrady poslanca Adriána Jankoviča

Cyklostojany máme už v spolupráci s mestom vytypované miesta a budú sa osádzať. Tak nevidím dôvod, prečo dupľovať aktivity s  hlavným mestom, ktoré už v spolupráci s mestskou časťou vytypovalo miesta, ktoré budú tiež komunikované aj s občanmi aj s poslancami. Myslím si, že sa to nachádza aj v rozpočte hlavného mesta, takže dávať niečo, čo už rieši hlavné mesto do nášho rozpočtu… tak preto to nie je u nás.

Ján Žatko (KDH, OĽaNO): Obchádzanie Komisie výstavby a životného prostredia

Ja len na vysvetlenie. Ja nie som proti tomu, aby sa rybník revitalizoval. Je to logické. Keď sme ho kúpili, musíme s ním niečo urobiť. Tak isto nie som proti tomu, aby sa areál VPS zveľadil. Jediné čo žiadam je, aby všetky investičné akcie našej mestskej časti boli predložené na Komisiu výstavby a životného prostredia. Tieto dve neboli.

Adrián Jankovič (Team Vallo): Cyklostojany

My sme boli s pracovníkom STaRZu a pracovníčkou miestneho úradu vytypovať miesta na tie stojany, ktoré vlastní hlavné mesto. Ale potom som navrhoval aj v tej tabuľke lokality, ktoré má v správe mestská časť. Tie sme neboli spoločne riešiť, takže neviem ako sa to u nich vyvíja.

Rastislav Tešovič (Devínska Inak): Rozpočet je umenie možného

Cyklostojany

S tými stojanmi sa nám naozaj niekedy miešajú mestské a mestskočastné veci. Jednak mesto ráta s prostriedkami na takúto infraštruktúru a pokiaľ mám informáciu, tak včera zasadala rada organizácie Bratislava Tourist Board, ktorá tak isto vyčlenila a schválila zámer v hodnote 10 tisíc eur na doplnenie takejto infraštruktúry a stojanov a podobných vecí práve v mestskej časti DNV. To umiestnenie budú komunikovať s miestnym úradom. Takže ja si myslím, že toto je postačujúce.

Rozpočet DNV je umenie možného

K rozpočtu to poviem tak. Keby sme boli s rozpočtom všetci spokojní, asi by nebol dobrý. Každý z nás by tam možno chcel vidieť niečo, čo tam nie je. Niekto si možno myslí, že veci ktoré tam sú, by tam byť nemuseli. Ale rozpočet DNV je vždy umenie možného a umenie toho, čo je reálne s danými peniazmi. Zároveň chcem povedať, že ten proces v podstate prebiehal tak, že boli dávané požiadavky na jednotlivé oddelenia. Išlo to do komisií, komisie dávali pripomienky k rozpočtu, poslanci mohli dávať pripomienky k rozpočtu. Čiže naozaj ani jeden poslanec nemôže povedať, že by nemal príležitosť sa k tomu vyjadriť. Niektoré veci boli zapracované, niektoré neboli zapracované. Jednoducho je to umenie možného.

Budúce zmeny rozpočtu

Zároveň tie čísla, ktoré máme, tie jednotlivé odhady príjmov, sa tak menia neustále vzhľadom na tú pandemickú situáciu, že prakticky je to také čarovanie a varenie z vody niekedy. Budú určite nevyhnutné viaceré rozpočtové zmeny v priebehu roku. Tým, že fungujú vzťahy aj s miestnym úradom tak ako fungujú, boli ste toho svedkami určite aj doteraz, pokiaľ je nejaký zámer, ktorý nie je v rozpočte, má širšiu podporu, je realizovateľný, nikdy nebol problém s tým tie prostriedky nájsť a aj v priebehu rozpočtového roku po dohode s úradom tam tie peniaze nejakým spôsobom alokovať. Čiže ja predpokladám, že niekedy  keď budeme mať dáta k záverečnému účtu, budeme aj múdrejší, čo by sa ešte dalo v priebehu rozpočtového roku do rozpočtu doplniť.

rozpočet DNV
Rastislav Tešovič

Andrej Kovarik (Zmena zdola, DÚ):  Otázky na starostu

Chcel som sa spýtať ešte v tej súvislosti ako pán Žatko. Spomínal jednu vec, čo sme ešte nezodpovedali. To bola tá otázka údržby tej veže. Či toto bolo prípadne diskutované na finančnej komisii, alebo či k tomu niečo vieš povedať. A k tomu rybníku, či by si predsa len nemohol nejaký komentár dať, aby sme možno  hlasovali s čistejším svedomím potom o tom. Keby si teda niečo vedel okrem toho že „bez komentára“.

rozpočet DNV
Andrej Kovarik

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova): Reakcia na otázky poslanca Andreja Kvaríka

Vyhliadková veža

Čo sa týka doplnenia informácií, tá jednoduchšia záležitosť. Áno máme vyhliadkovú vežu, ktorá bola naviazaná ako projekt na rozpočet mestskej časti. Tento projekt sme podporili, avšak vyžaduje si určitú údržbu. Môže si vyžadovať aj určité bežné výdavky v rámci okolia. Či už je to čistenie, nedajbože sa tam udeje nejaké poškodenie materiálu a podobne. Preto s tým ráta rozpočet DNV, aby sme zabezpečili bežnú údržbu na vyhliadkovej veži. Je to orientačné číslo v prípade, že by bolo treba obmeniť inventár. Či už je to na sedenie, alebo ten inventár, ktorý sme povinní udržiavať, ktorý sme získali z grantov. To asi toľko k tomu a myslím si že tá čiastka sa v rámci rozpočtových opatrení zníži. Jedná sa skôr o to, že v prípade, ak by bola potrebná častejšia údržba v okolí, aby sme mali na to vyčlenené prostriedky v rozpočte. To sú tie otvorené karty pred vami poslancami. Nebudeme sa tu hrať na to, že dáme niekde inde do rozpočtu vyššiu sumu a vy nebudete ani vedieť, že sa to týka priamo projektu vyhliadkovej veže. Je to najnavštevovanejší projekt, nerád to volám atrakcia, za posledné mesiace v Bratislave. Prispela k tomu aj korona. Všimli ste si, že niektoré negatíva, ktoré sú s tým spojené, tie riešime aktívne aj s Dúbravkou, ktorá má cez seba hlavnú prístupovú cestu. Myslím si, že spoločne budeme hľadať prostriedky z iných zdrojov na fungovanie vyhliadkovej veže.

Vyhliadková veža na Devínskej Kobyle.

Rybník

Čo sa týka vodnej nádrže Mlynská. Je to oficiálne vodná nádrž. Rybník  to býval, ale hlavné využitie sú vodozádržné opatrenia. Rekonštrukcia sa netýka celkového vzhľadu. Rekonštrukcia sa netýka toho, ako bude využívaná tá vodná nádrž ale sú to nevyhnutné úkony, bez ktorých by tá vodná nádrž nemohla vôbec fungovať. Nemohli by tam ani fungovať tie živočíchy, pretože tá hladina bola zúfalo nízka. Ten bahenný nános bol maximálny za tie roky neudržiavania a znefunkčnil vpust a výpust v rámci vodnej nádrže. Tým pádom máme vodnú nádrž, ktorá nás nestála málo finančných prostriedkov, ale nedá sa využívať už ani na vodozádržné opatrenia, ani ako rekreačný objekt a už vôbec nie na chov rýb, ak by bol taký zámer. Teraz sa vykonajú na základe projektovej dokumentácie všetky nevyhnutné práce  na to, aby sa dal rybník vypustiť, aby sa dal udržiavať do budúcna. To ako bude vyzerať tá celková jeho funkcia, ako bude fungovať ten rybník alebo vodná  nádrž v DNV, to bude práve predmetom rokovania komisie . A nie jednej, ale všetkých, pretože chceme vyhlásiť architektonickú súťaž k tomuto. Možno bude zjednodušená, možno to budú iba návrhy architektov. Niektoré už máme z takzvaného projektu Premeny, kde sú načrtnuté možnosti využitia areálu vodnej nádrže ako takej. Toto bude predmetom. Mobiliár, ako to bude vyzerať, ako budeme využívať rybník, či tam budeme mať nejaké drobné architektonické prvky, ktoré zveľadia ten priestor, či to bude výsadba alebo údržba zelene. Toto všetko bude predmetom ďalšieho jednania aj v komisiách a samozrejme hlavne nás zaujíma názor tých ktorí to budú najviac využívať a to sú občania DNV. Nechcem dehonestovať nikoho životné skúsenosti ale tento projekt rekonštrukcie technických zariadení navrhovali ľudia, ktorí s tým pracujú, odborníci a stavební inžinieri, ktorí navrhli technické riešenia tej vpuste, regulácie vodného toku Mláka, regulácie vodnej hladiny vo vodnej nádrži, odvodnenie. Nehovoriac o tom chodníku, ktorý sa nachádza od ulice Mlynská, ktorý je momentálne riešený lávkou, ktorá nie je zrovna bezpečná a je náročnejšia na údržbu. Čo sa týka  finančnej stránky, aj čo sa týka technickej, v tomto projekte je riešená práve prístupová komunikácia ako chodník, ktorá bude spevnená. Čiže nie takýmto riešením ako je lávka doteraz, kombinácia železa a dreva ale spevnená plocha. Využije sa na to bahenný nános. Čiže toto sú berme to ako udržiavacie práce technického charakteru, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme vôbec niečo v tom okolí mohli robiť. Ináč z toho budeme mať jazero prírodné bio, ktoré bude vyzerať tak ako vyzeralo tento rok. To bola aj taká v podstate drobná ukážka prírody, tie žaburinky ktoré zazeleňali celú tú plochu sú fajn, ale nič nie je dobré keď sa premnoží. Ide nám o to, aby sa dala čo najlepšie využívať tá vodná nádrž aj na rekreáciu, aj prakticky aby bola využiteľná čo sa týka napríklad vodozádržných opatrení. Tiež je otvorená možnosť čerpať na to granty a fondy. Určite ju využijeme. Tak, ako sme to využili pri dotácii z vlády SR, kde sa podarilo získať na tento projekt 100 tisíc eur.

Rybník na Mlynskej ulici v januári 2021.

Miroslav Antal (Devínska Inak a nezávislí): Prístavba a nadstavba ZŠ Ivana Bukovčana

Samozrejme, všetko čo bolo povedané, má nejaké to svoje rácio. Ale súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec Tešovič, že naozaj je to nejaké varenie z vody príprava tohto rozpočtu. Tak ako povedal aj pán starosta čo sa týka tých športových klubov alebo detí, chcel by som poukázať na jednu významnú položku, ktorá sa objavila v rozpočte. To je práve položka týkajúca sa prístavby a nadstavby ZŠ Ivana Bukovčana. Ako všetci dobre vieme, základné školy slúžia aj pre rôzne nadčasové a voľnočasové aktivity detí. Keďže tu máme výstavbu Bory I, Bory II, pribúdajú nám obyvatelia, tým pádom aj deti. Samozrejme, potrebujeme sa venovať aj ich vzdelávaniu a to za súčasnej situácie, kedy už súčasné kapacity základných škôl nám pomaly nestačia. Tiež musíme zvážiť, či a kde vložiť finančné prostriedky. Myslím si, že prístavbou a nadstavbou, kde je predpokladaná výška financií a nákladov na realizáciu tejto stavby 1 milión eur, to znamená aj v tejto čiastke je zohľadnené to, že sa venujeme deťom, vzdelávaniu. Samozrejme prístavba tried, myslím že v počte 8 budú slúžiť samozrejme aj na voľnočasové aktivity týchto detí, keďže vieme, že mnoho tried po skončení vyučovania slúži pre rôzne krúžky. Takže možno treba prihliadnuť aj na túto situáciu a na túto sumu, ktorá bude vynaložená na prístavbu a dostavbu základnej školy. Samozrejme tým, že školstvo nám odčerpáva množstvo finančných prostriedkov, máme tam realizáciu aj rekonštrukcie jedálne na škole Ivana Bukovčana, takže sme museli zohľadňovať aj tieto priority. Za rodičov ZŠ Ivana Bukovčana sa určite chcem poďakovať, že tieto finančné prostriedky sa našli a že realizácia prístavby  a nadstavby ôsmich tried sa bude realizovať v budúcom roku. Je to absolútne nevyhnutné,  pretože tí rodičia a tí ľudia ktorí navštevujú priestory ZŠ Ivana Bukovčana vidia, že naozaj tie priestory nám už nestačia, keďže triedy sú už budované na chodbách. Samozrejme ten diskomfort, ktorý majú deti počas vyučovania a hlavne potom počas prestávok odobraním týchto priestorov chodby, keď sa zužujú na úkor pristavených tried, je už neúnosné. Takže len som chcel povedať, že aj týmito financiami podporujeme vzdelávanie a samozrejme aj kluby, ktoré využívajú priestory základných škôl na svoje ďalšie voľnočasové aktivity.

rozpočet DNV
Miroslav Antal

Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova): Výpožička priestorov klubom prakticky zadarmo

Ja už len veľmi krátko doplním pána poslanca Antala. Ja si myslím, že sme možno jedna z mála mestských častí, ktorá zároveň dáva dotácie klubom a zároveň im v podstate robí výpožičku priestorov za jedno euro alebo zadarmo. Takže ja si myslím, že pokiaľ aj zostanú dotácie tak ako sú a tie kluby môžu využívať tie priestory za symbolické jedno euro s úhradou len nákladov, tak si myslím, že už len v tomto je obrovská podpora všetkých klubov. Rovnako ako  športoviská, ktoré využívajú a ktoré spravuje DNV šport. Takže si myslím, že toto by nemal byť až taký problém.

rozpočet DNV
Beata Janatová

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova): Prístavba a nadstavba ZŠ Ivana Bukovčana

Keďže ste ma doplnili témou prístavby a nadstavby ZŠ Ivana Bukovčana, ktorú som chcel na záver odprezentovať, ďakujem. Tým pádom nemusím túto tému otvárať. To je priorita tohto rozpočtu a to je podpora toho najzákladnejšieho, čo potrebujeme v DNV, aby sa nám nestalo v roku 2021 začiatkom školského roka, že nebudeme mať kde umiestniť deti do základnej školy  a budeme musieť tak ako mnohí iní zriaďovatelia aj v Bratislave povedať rodičom, bohužiaľ vaše dieťa nemá miesto, hoci ste obyvateľom tejto mestskej časti. Nemá miesto v základnej škole u nás kvôli kapacitám. Tak preto si myslím, že toto je priorita priorít nielen rozpočtu, ale aj mestskej časti. Preto sme sa tento celý rok tomu projektu venovali maximálne ako sa dalo. Ďakujem teda za jeho podporu. Čo sa týka športoviska Ivana Bukovčana, tak sme sa snažili zakomponovať aspoň bežné výdavky do tohto priestoru. To znamená tie veci, ktoré spomínal aj pán poslanec, ktoré sa týkajú fungovania v rámci areálu, tam kde to fungovanie bude možné počas prístavby školy tak, aby areál fungoval. Mysleli sme na to, že už nám nič nebráni tomu, aby sme začali zveľaďovať aj tento kúsok DNV, práve pre aktivity obyvateľov DNV. Myslím si, že Bukovčana bude skloňovaná ulica v tomto roku a ďakujem za podporu tohto projektu.

Záznam DTV z diskusie o rozpočte DNV na miestnom zastupiteľstve

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.