Nová atrakcia Bratislavy za peniaze Devínskonovovešťanov

Ján Žatko

Pred dvomi týždňami starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír na Devínskej Kobyle s veľkou slávou slávnostne otvoril novú atrakciu Bratislavy postavenú za peniaze všetkých Devínskonovovešťanov. Vyhliadkovú vežu v tvare modlivky, ktorá poskytuje úchvatné výhľady na všetky svetové strany. Som presvedčený, že sa čoskoro stane vyhľadávaným miestom turistov. Napriek tomu nie som na spôsob, akým bola nová atrakcia Bratislavy postavená, vôbec hrdý.

píše: Ján Žatko

Nová atrakcia Bratislavy a jej slávnostné otvorenie

Na otvorení vyhliadkovej veže sa zúčastnili významní hostia. Odzneli vznešené reči, pripíjalo sa šampanským. Starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír neskrýval nadšenie nad tým, že sa mu podarilo dotiahnuť projekt jeho predchodcu do úspešného záveru. Nová atrakcia Bratislavy v ňom vzbudila až také nadšenie, že je presvedčený, že

naša vyhliadková veža bude tým inšpiratívnym bodom pre iné projekty v rámci Bratislavy, Bratislavského kraja a možno aj Slovenska.

Naozaj ide o tak úspešne zmanažovaný projekt? Ja si naopak myslím, že ide o manažérsky totálne spackaný projekt. Prečo?

atrakcia bratislavy

Nová atrakcia Bratislavy za peniaze Devínskonovovešťanov

Nemám problém s myšlienkou vybudovať rozhľadňu na vrchole Devínskej Kobyly. Keďže vrchol kopca je zalesnený, výhľady z neho boli doteraz dosť obmedzené.

Nemám problém s materiálom ani dizajnom rozhľadne. Je naozaj netradičný, ale myslím si, že ľudia si naň časom zvyknú. Tak ako spomenul Miloš Encinger v diskusii na sociálnej sieti, aj Eiffelovu vežu prijímali spočiatku Parížania negatívne.

Mám však veľký problém s tým, že nová atrakcia Bratislavy slúžiaca všetkým Bratislavčanom, ale aj mimobratislavským turistom, bola financovaná iba z daní obyvateľov Devínskej Novej Vsi. Dokonca táto stavba ani neleží v katastri našej mestskej časti ale v katastri Devína. Pýtam sa prečo? Prečo na túto stavbu neprispela Dúbravka, Karlova Ves, mesto Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj?  Nepýtam sa na Devín, ten je už roky v nútenej správe. Prečo sa na túto stavbu nevyužili zdroje zo žiadnych fondov? Neviem. Nikto mi to doteraz nevysvetlil. To je Devínska Nová Ves naozaj taká bohatá, že si môže dovoliť takýto luxus? Sú už všetky cesty a chodníky v intraviláne Devínskej v poriadku? Sú už detské ihriská v takom stave, že na ne netreba minúť ani euro? Sú už vysadené všetky stromy, ktoré boli sľúbené po výrube predchádzajúcich?

Nie, nejde o úspešne zmanažovaný projekt, ale o totálne manažérske zlyhanie bývalého starostu Milana Jambora. Zlyhanie posvätené poslancami miestneho zastupiteľstva v minulom volebnom období. Všetkými do jedného. Je to smutné konštatovanie, ale je to tak.

Na počiatku bola dobrá myšlienka

Pritom spočiatku to vyzeralo veľmi sľubne. Nebol som poslancom miestneho zastupiteľstva v minulom volebnom období a tak po pátraní ako vznikol a vyvíjal sa projekt výstavby rozhľadne na vrchole Devínskej Kobyly sa musím spoliehať na oficiálny web Devínskej Novej Vsi a na informácie z médií.

V Devexe č. 6, ktorý vyšiel 9. 8. 2017, zverejnil Juraj Strempek, dnes už bývalý vedúci oddelenia ekonomiky a rozpočtu Miestneho úradu DNV, článok pod názvom „Turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyle„. Označil sa v ňom za iniciátora projektu a vysvetlil:

Približne pred rokom som predložil svoj návrh starostovi Devínskej Novej Vsi, ktorý si ho osvojil a nasledovali stretnutia s predstaviteľmi Bratislavského samosprávneho kraja, Dúbravky a Devína.

Zápisnice z komisií zmizli

Pri pátraní po informáciách o rozhľadni na oficiálnom webe mestskej časti som narazil na zaujímavý problém. Z webu nie je možné zistiť, kedy a s akým výsledkom sa zaoberala týmto projektom Komisia výstavby. Z neznámeho dôvodu zápisnice všetkých komisií z minulého volebného obdobia z webu zmizli. Bol som teda odkázaný iba na informácie z miestnych zastupiteľstiev. Tie našťastie ešte zatiaľ na webe sú.

Schválenie rozpočtu na rok 2017

Prvýkrát som naďabil na zmienku o rozhľadni v zápisnici zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 14. 12. 2016. Starosta Milan Jambor informoval poslancov o rokovaniach týkajúcich sa rozhľadne. Zo záznamu DTV sa môžeme dozvedieť, že Milan Jambor povedal nasledujúce vety:

(Uskutočnilo sa) stretnutie so starostom Dúbravky a so zástupcom Krajskej organizácie cestovného ruchu. Ja som aj včera bol rokovať na Bratislavskom samosprávnom kraji o výstavbe rozhľadne na Devínskej Kobyle. Je to naozaj pekný projekt a tak isto sme sa myslím pohli ďalej. Už sa kreslia nejaké prvé štúdie, takže keď ich budeme mať, tak by sme ich predložili do príslušnej komisie.

Na tom istom zasadnutí miestneho zastupiteľstva bol schválený aj rozpočet na rok 2017. V dokumente je uvedená nasledujúca veta:

Ďalším zaujímavým projektom je tiež plán výstavby turistickej rozhľadne na vrchole Devínskej Kobyly, kde sa počíta s finančným zainteresovaním viacerých subjektov územnej samosprávy.

V rozpočte bolo schválených na projektovú dokumentáciu 50 tisíc eur. Z tejto sumy však väčšina mala ísť na projekty týkajúce sa predĺženia Eisnerovej ulice, menšia časť na projekt rozhľadne. Na výstavbu rozhľadne bolo schválených pre rok 2017 nula eur, výhľadovo na rok 2018 predpokladaných 50 tisíc eur a na rok 2019 opäť nula. Rozpočet bol schválený jednohlasne 12 poslancami.

Prísľub BSK na spolufinancovanie výstavby rozhľadne

Milan Jambor hovoril o rokovaniach týkajúcich sa výstavby rozhľadne aj na nasledujúcom zastupiteľstve dňa 1. 2. 2017. Povedal:

So zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) som rokoval o výstavbe rozhľadne na Devínskej Kobyle. Je to myslím naozaj bohumilý projekt a zástupcovia BSK sa postavili k tomu tak, že by chceli na tom participovať. Predbežné čísla sú, že by ten projekt mal stáť okolo 180 tisíc eur a polovicu by hradil BSK, čo je veľmi príjemná správa.

Navýšenie rozpočtu na 90 tisíc eur

O výstavbe rozhľadne sa hovorilo aj na ďalšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 15. 3. 2017. Starosta Milan Jambor povedal:

Výstupom stretnutia so zástupcami BSK je to, že v ďalšom bode 5 máme v rozpočtovom opatrení už alokovaných 90 tisíc eur na našu rozhľadňu.

V materiáli týkajúcom sa rozpočtového opatrenia č. 1 je naozaj uvedené zvýšenie výdavkov na výstavbu rozhľadne z nuly na 90 tisíc eur s nasledujúcim komentárom:

Rozpočtujeme výdavky za účelom vybudovania turistickej rozhľadne na vrchole Devínskej Kobyly, kde predpokladáme v rovnakej výške výdavkov mestskej časti Devínska Nová Ves aj spoluúčasť Bratislavského samosprávneho kraja.

Uznesenia z miestneho zastupiteľstva 15. 3. 2017 na webe mestskej časti nie sú zverejnené. Našťastie je zverejnená zápisnica z ktorej vyplýva, že k danému bodu neprebehla žiadna diskusia a rozpočtové opatrenie č. 1 bolo schválené jednohlasne všetkými 12 poslancami. Nik z nich sa starostu neopýtal, prečo táto nová atrakcia Bratislavy už neráta s finančným príspevkom ďalších mestských častí ani magistrátu. Nik z nich sa starostu neopýtal, prečo už pôvodný návrh, že Devínsku Novú Ves bude výstavba rozhľadne stáť iba 50 tisíc eur, neplatí.

Jóbová zvesť a navýšenie rozpočtu na 190 tisíc eur

O Jóbovej zvesti, že BSK odmietol spolufinancovať výstavbu rozhľadne, informoval Milan Jambor poslancov na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 28. 6. 2017. V rámci predloženého návrhu rozpočtového opatrenia č. 3 navrhol zvýšiť rozpočet na výstavbu turistickej rozhľadne z 90 tisíc eur na 190 tisíc eur s nasledujúcim zdôvodnením:

Pri projektoch, kde sme pôvodne počítali s finančnou spoluúčasťou BSK, ktorá však nakoniec nebude z jeho strany realizovaná, počítame s dokončením projektu zo strany MČ DNV. Ide o projekty rekonštrukcie ciest a projekt výstavby turistickej rozhľadne (vyhliadkovej veže) na vrchole Devínskej Kobyly.

Zo zápisnice z tohto zasadnutia vyplýva, že k navýšeniu rozpočtu na rozhľadňu o 100 tisíc eur neprebehla na zastupiteľstve žiadna diskusia. Nikto z poslancov sa Milana Jambora nespýtal, prečo BSK od pôvodných prísľubov na financovanie rozhľadne odstúpil. Nikto z poslancov sa Milana Jambora nespýtal, prečo má byť nová atrakcia Bratislavy hradená výlučne z rozpočtu Devínskej Novej Vsi. Rozpočtové opatrenie č. 3 bolo všetkými 10 prítomnými poslancami poslušne jednohlasne schválené.

Zvýšenie rozpočtu na 250 tisíc eur

V rozpočte na rok 2018 sa výdavky na vybudovanie rozhľadne zvýšili na 250 tisíc eur bez akéhokoľvek zdôvodnenia. K tejto položke je v rozpočte uvedený iba nasledujúci text:

Projekt turistickej rozhľadne na vrchole Devínskej Kobyly má za cieľ podporiť rozvoj pešej turistiky a zároveň vytvoriť atraktívne oddychové miesto pre občanov Devínskej Novej Vsi a blízkeho okolia.

Zo zápisnice zo zasadnutia vyplýva, že k jednotlivým položkám návrhu rozpočtu neprebehla žiadna diskusia. Nikoho z prítomných poslancov nezaujímalo, prečo sa návrh rozpočtu na rozhľadňu zvýšil až päťnásobne z pôvodných 50 tisíc na 250 tisíc eur. Návrh bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými 11 poslancami.

My na to máme

V Magazíne DTV odvysielanom 9. 2. 2018 už starosta Milan Jambor s hrdosťou oznamoval svojim spoluobčanom, že celú stavbu zaplatia oni a že je to tak vlastne pre nich najlepšie. Veď Devínska na to má:

S financovaním je to tak, že sa nespoliehame na nikoho, spoliehame sa na seba. Máme všetky peniaze v rozpočte. Ja si myslím, že to je aj najlepšie pre takýto projekt. Je naozaj najlepšie, keď má projekt jedného pána, ako keby mali participovať viacerí. Potom by do toho mohli vstupovať veci, ktoré by mohli spomaliť tento proces. Takže ideme tým najrýchlejším možným spôsobom. Financujeme si to sami. Náš rozpočet je na to nastavený a ja pevne verím, že do jesene (2018) bude nová rozhľadňa tam, kde má byť.

 

Nuž nebola. Napriek tomu že podľa Milana Jambora išiel do toho tým najrýchlejším možným spôsobom, to znamená zaplatiť celú stavbu z peňazí Devínskonovovešťanov, napriek tomu sa otvorenie rozhľadne omeškalo takmer o dva roky. Stála tá jeho rýchlosť zato? A mimochodom, nepodarilo sa mi nikde dopátrať príčinu, prečo vlastne všetky ostatné subjekty s ktorých financiami sa na začiatku projektu počítalo, od projektu odskočili. Nepýtala sa na to DTV, nezistil som to ani v Devexe a nepýtal sa na to ani žiaden poslanec na rokovaní miestneho zastupiteľstva. Ešte raz pripomínam odôvodnenie plánu výstavby rozhľadne, ako je uvedené v rozpočte na rok 2017. Ešte raz pripomínam, že v tomto materiáli sa rátalo s tým, že celá akcia bude stáť Devínskonovovešťanov 50 tisíc eur.

Ďalším zaujímavým projektom je tiež plán výstavby turistickej rozhľadne na vrchole Devínskej Kobyly, kde sa počíta s finančným zainteresovaním viacerých subjektov územnej samosprávy.

Podpis zmluvy a prvé úhrady

Mestská časť Devínska Nová Ves zverejnila výzvu na predkladanie ponúk na realizáciu projektu Vyhliadková veža Devínska Kobyla vo vestníku úradu pre verejné obstarávanie dňa 3. 7. 2018. V zápisnici z vyhodnotenia ponúk zo dňa 25. 7. 2018 je uvedené, že ponuku predložil iba jediný uchádzač a to firma INGSTEEL, spol. s r. o. Na základe výsledku súťaže podpísal 4. 9. 2018 starosta Milana Jambor s uvedenou firmou zmluvu o dielo za účelom realizácie tohto projektu za cenu 232  776,02  €. Prvé faktúry vo výške 64 643,27 € vystavil dodávateľ ešte v roku 2018.

Koľko nás doteraz táto nová atrakcia Bratislavy stála?

Vyhliadková veža na Devínskej kobyle už stojí. Doteraz dodávateľ INGSTEEL fakturoval Devínskej Novej Vsi práce za 232 776 €. K tejto sume treba ešte pripočítať úhradu architektonického návrhu. Ateliér Architekti Šebo Lichý s.r.o. fakturoval mestskej časti práce za 10 956 €. O ďalších výdavkoch neviem, ale je možné že ešte prídu.

atrakcia bratislavy

Ako prispelo mesto Bratislava?

Zaujímavú odpoveď dostala redaktorka DTV Lucia Stankovská počas slávnostného otvorenia vyhliadkovej veže od primátora Bratislavy Matúša Valla na otázku, ako participovalo mesto Bratislava na výstavbe veže:

Mestská časť Devínska Nová Ves je súčasťou Bratislavy a ja som veľmi rád, že táto mestská časť dokázala zo svojho rozpočtu takúto krásnu vec urobiť.

Vážený pán primátor, obyvatelia Devínskej Novej Vsi sú určite tiež veľmi radi, že nová atrakcia Bratislavy vás nestála ani jediné euro. Veď my sme to vďačne zaplatili za všetkých.

Rozhľadňa kontra Cyklomost slobody

V diskusiách na sociálnych sieťach sa rozhľadňa na Devínskej Kobyle často porovnáva s Cyklomostom slobody. Z hľadiska záujmu turistov sú to naozaj porovnateľné objekty. Z hľadiska obyvateľov Devínskej Novej Vsi je tam však jeden obrovský rozdiel. Kým Cyklomost slobody bol zásluhou bývalého architekta mestskej časti Milana Beláčka financovaný z európskych fondov, vyhliadková veža na Devínskej Kobyle bola zásluhou bývalého starostu Milana Jambora financovaná z daní Devínskonovovešťanov. Cítite ten rozdiel?

Čo by ste urobili vy?

V komentári k môjmu článku Vraj jednoduchší a efektívnejší zber triedeného odpadu z rodinných domov. Naozaj? ma čitateľ Marcel vyzval:

Nekritizujte, ale dajte návrh, ako by sa to mohlo zlepšiť.

Uvedomil som si, že má pravdu. Tu sa síce už teraz toho veľa zlepšiť nedá, lebo veža stojí a peniaze z účtu mestskej časti už odišli. Napíšem teda aspoň to, ako by som sa zachoval, keby som bol ja na mieste starostu Dáriusa Krajčíra.

  • Ako prvé hneď po nástupu do funkcie by som preveril zmluvu, ktorú podpísal môj predchodca, možno by sa s ňou dalo ešte niečo urobiť.
  • Preveril by som, prečo už odišli prvé platby, hoci plnenie nebolo žiadne.
  • Rozbehol by som rokovania s ostatnými samosprávami, ktoré môj predchodca spackal. Neverím, že sa Jamborove zlyhania nedali napraviť. Zvlášť teraz, keď má Devínska prvýkrát v histórii svojho župného poslanca a keď má Devínska prvýkrát v histórii predsedu finančnej komisie mestského zastupiteľstva.
  • Ak by sa predsa len Jamborove zlyhania nepodarilo napraviť, tak by som netrúbil do sveta, aký skvelý projekt Devínska práve zrealizovala. Ospravedlnil by som sa obyvateľom Devínskej za kroky svojho predchodcu a za to, že tento projekt, ktorý presahuje rozmery našej mestskej časti je stopercentne hradený z ich peňazí.
  • Zabezpečil by som, aby pri otvorení vyhliadkovej veže viedla k nej oficiálna turistická značka a aby boli aspoň tie najnebezpečnejšie miesta v okolí zabezpečené, aby nemohlo prísť k úrazu.
  • Last but not least. Určite by som nezorganizoval slávnostné otvorenie vyhliadkovej veže v pracovný deň dopoludnia so šampanským pre papalášov a s vylúčením verejnosti. Veď tí, čo tú vežu zaplatili sa mohli na ňu dostať až popoludní, keď boli všetky stoly s pohostením odpratané a šampanské vypité. Mimochodom, táto paráda bola tiež hradená z vašich daní. Ja by som zorganizoval slávnostné otvorenie veže na sobotu, aby sa ho mohli zúčastniť všetci tí, ktorí túto srandu zaplatili.

Takže to by som urobil ja, keby som bol na mieste Dáriusa Krajčíra. Ale nie som.

atrakcia bratislavy

Súvisiace články

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.