Kocúrkovo v Devínskej

Ján Žatko

Som poslancom miestneho zastupiteľstva už takmer tri roky. Za ten čas som už zažil všeličo. Ale to, čo sa udialo pred viac ako mesiacom, prekonalo všetky moje doterajšie skúsenosti. Poslanci schválili pánovi starostovi bez mihnutia oka materiál, ktorý im vôbec nepredložil. Myslíte si, že to nie je možné? U nás áno. Kocúrkovo v Devínskej.

píše: Ján Žatko

Poplatky za školákov sú schválené

Na programe online miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi 23. júna 2021 boli okrem iných aj dôležité návrhy všeobecne záväzných nariadení (VZN) týkajúcich sa škôl. Išlo o VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach. Dôležité dokumenty, pretože na ich základe budú rodičia školákov platiť  od septembra poplatky. Predkladateľ materiálov, starosta Dárius Krajčír, však znenie návrhu VZN poslancom zabudol predložiť. Hoci spočiatku tvrdil opak. Prečítajte si diskusiu k tomuto bodu, tak ako odznela na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova)

Materiál ste obdržali. V dôvodovej správe podľa požiadaviek máte uvedené aj detaily a zmeny ktorých sa to týka. Materiál bol prerokovaný v rámci komisií, aj v miestnej rade. Vzhľadom na to, že nás čaká ešte celkom dosť materiálov, tak vás poprosím, aby sme boli vecní, keďže materiály boli už diskutované aj na komisiách.

Ján Žatko (KDH)

Pokúsim sa byť vecný. Mňa veľmi mrzí, že tu budem za nejakého zlého človeka. Pán kolega Tešovič možno povie, že zase si robím predvolebnú kampaň. Ale prepáčte pán starosta, prepáčte kolegovia, kolegyne, ja nemôžem hlasovať za návrh VZN, ktorý som v materiáli nedostal. Ja neviem, či vy máte iné materiály ako ja, ale ja som v tomto materiáli dostal dôvodovú správu ale návrh VZN tam chýba. Takže ja z tohto dôvodu nebudem hlasovať.

Po tomto mojom vystúpení nastalo dlhotrvajúce ticho. Prerušil ho až pán starosta:

Dárius Krajčír

Kolegyne ma tu upozorňujú, že je to v texte dôvodovej správy, kde je aj navrhované VZN a zmeny.

Ján Žatko

Áno pán starosta , sú tam zmeny, ale nie je tam VZN. Sú tam iba zmeny.

Rastislav Tešovič (Devínska Inak)

Možno, že niečo objasním. VZN pod bodom č. 7 a bodom č. 8 bolo práve predmetom nejakého návrhu na doplnenie vecí. Na Komisii legislatívy, financií, mandátovej a kontroly sme vlastne aj navrhli, aby tam bolo doplnené, čo sa mení v tom texte. Čo doplnené neskôr bolo. Keď som šiel na radu, tak som to tam videl. Rovnako som ja žiadal, aby tam bol doplnený vplyv na rozpočet mestskej časti. To tam tiež doplnené bolo. Pamätám si ten materiál v stave ako išiel miestnu radu a tam to bolo určite. Takže neviem. Ale teraz čo sa týka materiálu na zastupiteľstvo, tak ak teda hovorí pani prednostka, že to je v tej dôvodovej správe, tak neviem. Toto by sme si mali asi uzrejmiť.

Nasledovalo opäť  dlhotrvajúce ticho. Nakoniec problém rozsekol pán starosta takto:

Dárius Krajčír

Chvíľočku som nebol online, ale zachytil som aj tú informáciu, že v rámci rokovaní to bolo predložené. Vzhľadom na to, že VZN bolo zverejnené, tak ako malo byť,  tak tým pádom dávam hlasovať o tomto bode. Nevidím prekážku, že to nie je súčasť tohto materiálu, keďže bolo riadne zverejnené. Vzhľadom na to, že sa jedná o dôležitý materiál, ktorý je jasne, myslím si že až detailne vysvetlený v dôvodovej správe.

Nasledovalo hlasovanie. Všetkých sedem prítomných poslancov z poslaneckých klubov „SaS, Sme rodina, Nova“ a „Devínska Inak a nezávislý“ schválili materiál, ktorý im pán starosta vôbec nepredložil. Ja, tak ako som avizoval na začiatku, som nehlasoval. Nemôžem predsa hlasovať za to, čo nevidím.

Kocúrkovo v Devínskej
Online miestne zastupiteľstvo Devínskej Novej Vsi 23. júna 2021.

Čo sa vlastne stalo

Podstatu problému vystihol vo svojom diskusnom príspevku poslanec Rastislav Tešovič. Návrhy VZN boli prerokované na Komisii legislatívy, financií, mandátovej a kontroly. Keďže členom komisie nebolo jasné, aké zmeny nastávajú oproti predchádzajúcim VZN, tak požiadali spracovateľa materiálu o doplnenie dôvodovej správy o tieto zmeny. Spracovateľ materiálu to naozaj urobil a dôvodovú správu doplnil podľa požiadaviek komisie. Problémom bolo, že pán starosta predložil poslancom na rokovanie miestneho zastupiteľstva iba dôvodovú správu s týmito zmenami, ale vlastný text VZN predložiť zabudol.

Návrhy VZN boli riadne zverejnené

Pán starosta dal hlasovať o návrhoch VZN, ktoré poslanci ani nevideli s odôvodnením, že boli zverejnené na webe mestskej časti. To je síce pravda, lenže medzitým sa o týchto návrhoch rokovalo na Komisii legislatívy, financií, mandátovej a kontroly, na Komisii školstva, mládeže a vzdelávania a na miestnej rade. Každý z týchto orgánov mohol pôvodné návrhy nejakým spôsobom obmeniť. A to ešte nehovorím o tom, že poslanci hlasujú o materiáloch, ktoré majú fyzicky predložené a nie o niečom, čo je zverejnené na nejakom webe.

Kocúrkovo v Devínskej
ZŠ Ivana Bukovčana.

Čo pán starosta porušil

Podľa článku 5  ods. 3 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstvaAk je na programe zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti schválenie Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej„nariadenie“), predloží sa jeho úplné znenie spolu s dôvodovou správou, ktorá musí obsahovať potrebné vysvetlenie právnej úpravy, vzťah nariadenia k vyšším právnym predpisom, účel a cieľ, ktoré nariadenie sleduje, spôsob jeho vykonávania a jeho vplyv na rozpočet mestskej časti ako aj vyhodnotenie pripomienkového konania.

Pán starosta úplné znenie VZN na rokovanie zastupiteľstva nepredložil. To by ešte nebolo to najhoršie. Veď chyba sa môže stať. Každý z nás je omylný. Pán starosta si evidentne neprečítal svoj vlastný materiál, ktorý predložil poslancom na schválenie.

Horšie je, že pán starosta dal napriek tomu hlasovať o materiáli, ktorí poslanci nemali k dispozícii. A ešte horšie je to, že devínskonovoveská vládna koalícia materiály, ktoré ani nevidela, poslušne schválila. A tak budú rodičia školákov od septembra platiť poplatky podľa VZN, ktoré poslanci pri jeho schvaľovaní ani nevideli. Jednoducho, Kocúrkovo v Devínskej.

Materiály, ktoré mali poslanci k dispozícii

Aby som prakticky ukázal o čom tu vlastne píšem, uvádzam ďalej sreenshot materiálu k bodu č. 7, ktorý predložil pán starosta na rokovanie miestneho zastupiteľstva a jedno z VZN, ktoré vlastne poslanci schválili. Ak ste z toho prvého materiálu pochopili úplné znenie toho druhého, tak vám gratulujem.

Materiál predložený poslancom na miestnom zastupiteľstve

Pán starosta predložil poslancom na rokovanie miestneho zastupiteľstva nasledujúci materiál. Môžete si ho prečítať aj na webe mestskej časti.

kocúrkovo v devínskejkocúrkovo v devínskejkocúrkovo v devínskejkocúrkovo v devínskej

Schválené VZN

A toto poslanci schválili, hoci to ani nevideli. VZN MČ BA-DNV č. 4/2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-DNV.

Videozáznam DTV z diskusie k tomuto bodu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.