Žiadne pravidlá pre nášho pána starostu zjavne nejestvujú

Ján Žatko

Žiadne pravidlá pre nášho pána starostu zjavne nejestvujú. Potom, čo zvolal zasadnutie miestneho zastupiteľstva 20. 5. 2021 v rozpore so zákonom o obecnom zriadení, potom, čo do dnešného dňa odmieta zverejniť zápisnicu z tohto zastupiteľstva, potom, čo na miestnom zastupiteľstve 23.  6. 2021 dal poslancom schváliť všeobecne záväzné nariadenia, ktoré im vôbec nepredložil, sa pán starosta opäť raz predviedol. Zorganizoval galavečer pri príležitosti odovzdávania ocenení Devínskonovoveská holubica, na ktorý neumožnil prístup obyčajným Devínskonovovešťanom. Mimochodom, svojim voličom. Na dôvažok pritom porušil platný rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves.

píše: Ján Žatko

Aké sú pravidlá hry?

Devínskonovoveská holubica je ocenenie, ktoré zaviedla devínskonovoveská samospráva pred dvomi rokmi. Je to skvelá myšlienka a ja ju plne podporujem. Čo však nepodporujem, je chaos a svojvôľa, ktorá je spájaná so slávnostným odovzdávaním ocenení. Ten chaos a svojvôľa je možná iba preto, lebo do dnešného dňa neexistuje žiaden oficiálny štatút tohto ocenenia, v ktorom by boli uvedené základné pravidlá hry. Pán starosta takéto pravidlá hry podľa jeho vlastných slov nepotrebuje. Ani sa mu nečudujem, pretože potom určuje tie pravidlá hry on.

Videoreportáž DTV z roku 2019 o výrobe ocenenia

V čom je problém?

V jednom z predchádzajúcich článkov som kritizoval, že pán starosta na galavečer pozval vybraných komunálnych politikov z rôznych častí Bratislavy a okolia. Obyčajní Devínskonovovešťania, jeho vlastní voliči, sa však na galavečer nemohli dostať. Pritom celá tá veľkolepá a nie lacná šou bola hradená z ich peňazí. Z daní Devínskonovovešťanov. Z daní jeho voličov. Nepovažujem takéto konanie za morálne. Ale to je iba jeden pohľad na vec, ktorý je dosť subjektívny. Existuje aj pohľad objektívny, pri ktorom idú emócie bokom. Pán starosta si zorganizoval svoj galavečer pre bratislavských komunálnych politikov v rozpore s rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva.

pána starostu

Ako je to možné?

Rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves je dokument, ktorý upravuje prípravu a obsah zasadnutia miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves. Schválilo ho miestne zastupiteľstvo a je záväzný pre poslancov ale aj pre starostu. V článku 6 odsek 4 je uvedený nasledujúci text:

Raz ročne, pri príležitosti výročia prvej písomnej zmienky o Devínskej Novej Vsi, sa môže konať slávnostné zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti. Jeho súčasťou je kultúrny program a ocenenie občanov. Dátum a čas určí starosta mestskej časti a program zabezpečí príslušný organizačný útvar Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves po odsúhlasení starostom mestskej časti.

Toto ustanovenie pán starosta tvrdo ignoroval. Prečo? Nuž možno preto, že podľa článku 7 odsek 1 toho istého rokovacieho poriadku je zasadnutie miestneho zastupiteľstva zásadne verejné. A potom by pán starosta nemohol pred Devínskonovovešťanmi zamknúť dvere. Pri galavečere si to mohol dovoliť.

pána starostu

Ako vidí pána starostu bývalá zamestnankyňa miestneho úradu?

Na sociálnej sieti vzbudila moja kritika organizácie galavečera značný rozruch. Do diskusie sa zapojila aj bývalá zamestnankyňa miestneho úradu DNV, ktorá prácu pána starostu videla zvnútra úradu. Na moje konštatovanie, že podľa pána starostu žiadne vyšperkované pravidlá pre Devínskonovoveskú holubicu nie sú potrebné, reagovala nasledovne:

Áno presná odpoveď starostu, pravidlá, predpisy, čo je horšie nariadenia, smernice a zákony nedodržiava, lebo on vie zhodnotiť čo je pre mestskú časť najlepšie. Príklad hodný osobitného zreteľa pre každého obyvateľa Devínskej Novej Vsi. Ešte mi chyba posledná odpoveď starostu “takéto otázky si vyprosím”.

A ešte dodala veľmi výstižnú vetu:

To je presne vrcholový manažment našej mestskej časti. Keď nefungujú malé veci, ako môžu fungovať tie dôležité?

Súvisiaci článok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.