Tak trochu spackané mimoriadne zastupiteľstvo

Ján Žatko

Minulý týždeň vo štvrtok 20. 5. 2021 sa uskutočnilo narýchlo zvolané mimoriadne online zasadnutie miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Hlavným dôvodom bolo zaujatie stanoviska k návrhu VZN mesta Bratislavy o dočasnom parkovaní. Starosta Dárius Krajčír však doplnil program rokovania predložený na mimoriadne zastupiteľstvo tak trochu nečakane aj o viacero bodov týkajúcich sa majetku zvereného do správy mestskej časti DNV.

píše: Ján Žatko

Dôvod prečo sa konalo mimoriadne zastupiteľstvo

Dňa 29. 4. 2021 bola mestskej časti DNV doručená požiadavka mesta Bratislavy na zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Bratislavy, ktorým sa mení VZN Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Keďže na takúto žiadosť je potrebné odpovedať do jedného mesiaca, preto bolo potrebné zvolať k tomuto bodu mimoriadne zastupiteľstvo.

mimoriadne zastupiteľstvo

Narýchlo pridané body na mimoriadne zastupiteľstvo týkajúce sa majetku

Starosta Dárius Krajčír zaradil však do návrhu programu zastupiteľstva aj štyri ďalšie body týkajúce sa majetku zvereného do správy mestskej časti. Konkrétne išlo o návrh na zverenie budov základnej školy na Ivana Bukovčana 1 a 3 a priľahlých pozemkov do správy rozpočtovej organizácie Základná škola na ul. I. Bukovčana 3 a o návrh na schválenie výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa športovísk v areáli tejto školy pre spoločnosť DNV ŠPORT.

mimoriadne zastupiteľstvo
Základná škola Ivana Bukovčana 3.

Opäť obídené odborné komisie

Proti zaradeniu týchto bodov som na zastupiteľstve protestoval. Nemal som k jednotlivým návrhom vecné pripomienky. Vadilo mi však, že nám tieto body boli na mimoriadne zastupiteľstvo podstrčené narýchlo (na preštudovanie zásadných materiálov majetkového charakteru sme mali iba 42 hodín). Čo je ešte horšie, pán starosta nepožiadal o zaujatie stanoviska k týmto bodom odborné komisie.  Požiadal som preto kolegov poslancov, aby zatiaľ tieto materiály neschválili, ale aby sme sa s nimi zaoberali opätovne na riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva v júni. Dovtedy by bol dostatok času, aby sa k materiálom vyjadrili odborné komisie.

Dárius Krajčír zdôvodňuje neštandardný postup

Starosta Dárius Krajčír zdôvodnil obídenie komisií tým, že sa vďaka spolupráci s mestom podarilo získať finančné prostriedky na rekonštrukciu bejzbalového ihriska. Tvrdil, že aby sa mohla začať revitalizácia športového areálu čo najskôr, je nevyhnutné schváliť predložené materiály už na tomto mimoriadnom zastupiteľstve. Inak hrozí, že sa všetky pripravované procesy stopnú a budeme nútení začať s revitalizáciou až niekedy koncom leta.

Poslanci podporili Dáriusa Krajčíra

V diskusii k tomuto materiálu poslanci podporili starostu Dáriusa Krajčíra. Jozef Tittel vyhlásil, že Komisia športu a kultúry už minimálne trikrát diskutovala o tom, že bude potrebné zveriť tento športový areál do správy DNV ŠPORT. Toto je vlastne konečne možnosť sa pohnúť , lebo je potrebné už dlhé roky začať ten areál revitalizovať. Miroslav Antal ho podporil aj argumentom,  aby sme neposúvali ďalej už dávno stratený čas v súvislosti s tým, že ten areál naozaj potrebujeme nejakým spôsobom zveľadiť. Do tretice podporil návrh Dáriusa Krajčíra aj Rastislav Tešovič. Čiastočne mi síce dal za pravdu, ale zároveň vyhlásil, že „dnes je nevyhnutné, aby sme tieto body schválili“. Zároveň prisľúbil, že v budúcnosti je ochotný kvôli takýmto dôležitým materiálom zvolať aj mimoriadnu komisiu.

Hlasovanie o návrhu

Za návrh na zverenie budov základnej školy na Ivana Bukovčana 1 a 3 a priľahlých pozemkov do správy rozpočtovej organizácie Základná škola na ul. I. Bukovčana 3 hlasovalo 6 prítomných poslancov, proti bol iba jediný. Ja. Uznesenie bolo teda schválené.

mimoriadne zastupiteľstvo
Hlasovanie poslanca Žatka proti predloženému návrhu.

Čo mi vadí na tomto hlasovaní

Kolegovia poslanci mali v diskusii naozaj pravdu. Všetci jednohlasne tvrdili, že o potrebe revitalizácie športového areálu sa uvažuje už dlho. Nie sú to mesiace, ale roky. Naozaj sme stratili už veľmi veľa času, ako povedal Miroslav Antal. Je naozaj najvyšší čas konečne začať niečo robiť. Potom je pre mňa ale záhadou, prečo materiály, ktoré sú podľa slov pána starostu nevyhnutné k začatiu revitalizácie, boli predložené na poslednú chvíľu. Až tak, že sa k nim nemohli vyjadriť ani odborné komisie. Sú iba dve možnosti. Buď to svedčí o nekoncepčnej práci vedenia našej mestskej časti, alebo o snahe obchádzať samosprávne orgány. Neviem ktorá z týchto dvoch možností je pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi lepšia.

Čo je to dôvod hodný osobitného zreteľa

Ďalším bodom predloženým na mimoriadne zastupiteľstvo bol návrh na schválenie výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa športovísk v areáli školy Ivana Bukovčana pre spoločnosť DNV ŠPORT za účelom zabezpečenia údržby a správy športovísk v školskom areáli. Dôvod hodný osobitného zreteľa je „terminus technicus“ uvedený v zákone č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Umožňuje obciam reagovať na špecifické situácie v súvislosti s predajom obecného majetku, alebo prenechávaním majetku do nájmu. V týchto odôvodnených prípadoch nemusí obec vytvárať súťažné prostredie pre potencionálnych záujemcov a v odôvodnených prípadoch nemusí vyžadovať ani trhové nájomné. Prípady hodné osobitného zreteľa zákon o majetku obcí nekonkretizuje. Je v pôsobnosti zastupiteľstva rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v ktorých prípadoch uplatní tento postup.

Návrh na schválenie výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Návrh na schválenie výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa športovísk v areáli školy Ivana Bukovčana pre spoločnosť DNV ŠPORT za účelom zabezpečenia údržby a správy športovísk v školskom areáli bol logický. Mestská časť DNV zriadila spoločnosť DNV ŠPORT práve kvôli tomu, aby zabezpečovala údržbu a správu športovísk v našej mestskej časti. Pri tomto bode sa však pánovi starostovi naplno vypomstila skutočnosť, že zvolal mimoriadne zastupiteľstvo veľmi narýchlo. Zúčastnilo sa ho totiž iba sedem poslancov. Poslanci Adrián Jankovič (PS/Spolu), Andrej Kovarík (Zmena zdola), Bronislava Kraváriková (SaS, Sme rodina, Nova), Zoroslav Smolinský (nezávislý) a Veronika Veslárová (Devínska Inak) sa ospravedlnili. Na schválenie výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva, čo je v prípade Devínskej Novej Vsi 8 poslancov. Keďže na zastupiteľstve bolo prítomných iba 7 poslancov, bol starosta Dárius Krajčír nútený stiahnuť z rokovania ďalšie pripravené materiály týkajúce sa výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

mimoriadne zastupiteľstvo
Športový areál ZŠ Ivana Bukovčana.

Nepodpísané schválené uznesenia

Nakoniec starosta Dárius Krajčír nepodpísal ani uznesenia, ktoré boli na mimoriadnom miestnom zastupiteľstve schválené a zvolal ďalšie mimoriadne zastupiteľstvo s rovnakým programom ako toto spackané. O dôvodoch sa dozviete z nasledujúceho článku.

Diskusia k návrhom na zverenie alebo výpožičku majetku

Ak máte záujem dozvedieť sa ako argumentovali starosta a poslanci v diskusii k uvedenému bodu, môžete si ich vyjadrenia prečítať v nasledujúcom texte, alebo vypočuť v úplnom znení zo záznamu DTV. Na záznam z vystúpenia jednotlivých poslancov sa dostanete kliknutím na konkrétny obrázok.

Ján Žatko (KDH, OĽaNO):

„Chcem požiadať kolegyne poslankyne a kolegov poslancov pri tomto bode, ale aj pri všetkých ďalších bodoch, aby nehlasovali za predložený návrh. Nie kvôli tomu, že by som mal námietky voči vecnej správnosti tohto návrhu. Nepokladám ale za vhodné, aby sme na mimoriadnom zastupiteľstve hlasovali o materiáloch, ktoré sa týkajú nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti bez toho, aby tieto materiály prešli odbornými komisiami. Zhruba o mesiac máme riadne zastupiteľstvo. Nestane sa žiadna škoda, ak tieto materiály prerokujeme na riadnom zastupiteľstve normálnym spôsobom, keď prejdú cez odborné komisie a cez miestnu radu. Preto nebudem hlasovať za tento ani za ďalšie návrhy týkajúce sa majetku zvereného do správy mestskej časti a žiadam o takýto postoj aj kolegyne a kolegov poslancov.“

Vyjadrenie poslanca Jána Žatka zo záznamu DTV:

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova):

Aby som ozrejmil dôvod, prečo je tento materiál predložený na mimoriadne zastupiteľstvo, samozrejme uprednostňujem v rámci komunikácie aj proces predloženia materiálov do komisií a samozrejme ten legislatívny proces tak ako má byť. Ale všetci vieme aká bola doteraz situácia. Nám sa podarilo aj vďaka spolupráci s mestom získať prostriedky na rekonštrukciu bejzbalového ihriska medzi budovami Ivana Bukovčana 1 a 3. Tieto prostriedky hodláme použiť a zrevitalizovať plochu, ktorá tam je po dohode s vedením školy. Avšak tomu predchádzajú tieto materiály, bez ktorých sa nepohneme. Vzhľadom na tú situáciu aká bola, sa množstvo materiálov pripravovalo v podstate aj na základe tej dotácie aj komunikácie so školou, s vedením DNV ŠPORT a tento proces, pokiaľ nebude čím skôr vyriešený, pre mňa je to legislatívny proces, ktorý bol ozrejmený aj v samotných materiáloch, ktorý je nevyhnutný na to, aby v rámci ďalších investícií v tomto športovom priestore školy bol prostredníctvom našej spoločnosti DNV ŠPORT realizovaný, aby sme tam mohli vykonať nielen základnú údržbu, ktorá sa týka bezpečnosti a ochrany verejného poriadku, ale aj investície do majetku, ktoré sa týkajú či už rekonštrukcie niektorých prvkov alebo samotnej revitalizácie. Nehovoriac o tom, že nás čaká aj nadstavba a prístavba školy Ivana Bukovčana 3. Všetky tieto kroky sú naviazané aj na tento proces, ktorý otvárame na mimoriadnom zastupiteľstve preto, aby sme už v júni mohli začať fungovať naplno v tom priestore. Ak posunieme tieto materiály ďalej, tak nám vznikne ďalší časový posun, na základe ktorého sa nám všetky procesy momentálne stopnú a budeme nútení začať niekedy koncom leta.

Vyjadrenie starostu Dáriusa Krajčíra zo záznamu DTV:

Jozef Tittel (SaS, Sme rodina, Nova):

Ja by som chcel kolegov tak isto poprosiť, aby podporili tento materiál. Potrebujeme sa už pohnúť ako povedal pán starosta a na margo vystúpenia pána poslanca Žatka. V podstate nie je pravda, že to nebolo na komisii. Na Komisii športu a kultúry sme sa minimálne trikrát bavili o tom, že chceme zveriť tento športový areál do správy DNV ŠPORT a toto je vlastne konečne možnosť sa pohnúť a začať ten areál revitalizovať, lebo je to potrebné už dlhé roky. Takže ja poprosím kolegov o podporu tohto materiálu.

Vyjadrenie poslanca Jozefa Tittela zo záznamu DTV:

Reakcia Jána Žatka na vyjadrenie Jozefa Tittela:

Ja nespochybňujem, že sme diskutovali na Komisii športu a kultúry o využití tohto areálu. Ja jednoducho tvrdím, že tieto konkrétne materiály, ktoré teraz ideme schvaľovať, neboli prerokované v odborných komisiách. To je všetko.

Reakcia poslanca Jána Žatka zo záznamu DTV:

Miroslav Antal (nezávislý):

Chcel by som podporiť slová Jozefa Tittela v súvislosti s týmto majetkom a zároveň by som chcel odporučiť všetkýcm kolegom poslancom a aj do budúcna komisiám aby sme sa naozaj začali urýchlene baviť o využití tohto všešportového areálu takým spôsobom, aby prioritne slúžil Devínskonovovešťanom a najmä deťom, na ktorých nám naozaj všetkým záleží. Aj preto si myslím, že schválenie tohto materiálu už na tejto schôdzi je nevyhnutné, aby sme naozaj neodkladali ten čas a neposúvali ďalej už dávno stratený čas v súvislosti s tým, že ten areál naozaj potrebujeme nejakým spôsobom zveľadiť

Vyjadrenie poslanca Miroslava Antala zo záznamu DTV:

Rastislav Tešovič (Devínska Inak):

Ja musím s kolegom Žatkom aj súhlasiť aj nesúhlasiť. V zásade technicky na tom niečo je, čo hovorí, ale priblížim trošku celú tú genézu. My sme kedysi mávali zastupiteľstvá každý mesiac. Bolo to tak trošku vyčítané zo strany vtedajšieho pána starostu, že tým nadmerne zaťažujeme úrad. Že sa musíme kvôli dvom-trom bodom stretávať, že postačí dvojmesačný interval. Tak sme teda zasadali dvojmesačne. Samozrejme medzi tými zasadnutiami  poslanci pracujú v komisiách a tak ďalej. Lenže potom sa nám zase stávalo a stávalo sa tak aj minulý rok, že zastupiteľstvo nestihlo, alebo neprerokovalo nejaký návrh mestského VZN, čo aj pán kolega Žatko kritizoval, že to tam malo byť.  Tak pán starosta začal naozaj všetko zaraďovať tieto mestské veci na zastupiteľstvá tak, aby sa stihli lehoty aj za cenu toho, že sa zvolávajú mimoriadne zastupiteľstvá. No ale keď už naozaj úrad má s tým tú prácu, že už naozaj celý ten staff musí byť na nohách, je škoda odkladať niektoré dôležité projekty o mesiac alebo o niekoľko týždňov. Ja to vítam, je to naozaj potrebné. Ja som aj sám trošku loboval v čom som vedel za to, aby sme tú dotáciu dostali. Možno že do budúcnosti sa dá spraviť, keď budú takéto ekonomické veci, že ja viem zvolať aj mimoriadnu komisiu, keď sa dohodnem s kolegyňami a kolegami a pánom starostom. Viem si predstaviť do budúcna, že k takémuto dôležitému bodu môžem zvolať aj mimoriadnu komisiu, alebo aspoň per rolam dám o tom bode hlasovať cez komisiu, aby bolo dané zadosť aj tomu, čo hovorí kolega Žatko, lebo nechcem naozaj to úplne prejsť mlčaním. Je na tom niečo pravdy, ale myslím si, že dnes je nevyhnutné, aby sme tieto body schválili.

Vyjadrenie poslanca Rastislava Tešoviča zo záznamu DTV:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.